«Æ blir så søkkandes imponert over de ansatte!»

Det er første dag av Rådgivende Ledermøte i Bodø og tema er NAV i Nordland i en ny tid. De tre pilotene presenterer seg, sitt særpreg og de pågående prosesser.

Tekst og Bilde: Åshild Nordnes - NAV Nordland

 

Som dere trolig er kjent med, skal de tre pilotene representere hver sine  modeller for organisering i partnerskapet. Disse skal  igjen skal være eksempler for de øvrige bo -og arbeidsmarkedsområdene i Nordland for hvordan en kan endre måte å arbeide på og organisere sine tjenesteleveranser på. Myndige NAV kontor har stor frihet til å ta lokale utgangspunkt for organisering av fremtidige tjenesteleveranser.

 

Dette kan være ganske utfordrende og i den sammenheng kom utsagnet i overskriften fra NAV leder i Meløy, Ann- Karin D Lillehaug. Modellen i Sør Salten er den som kanskje i minst grad er utforsket og som i stor grad utfordrer eksisterende lovverk.  De mulighetsområder som avdekkes eller like gjerne mangel på mulighetsområder meldes inn til juristene hos Fylkesmannen, og en får stadfestet hvilke handlingsrom som finnes. Her står utfordringene i kø, men de ansatte i de tre kommunene Meløy, Gildeskål og Rødøy jobber fortløpende med å finne gode løsninger i partnerskapet.  Læringen og erfaringene herfra skal tilgjengeliggjøres for kolleger i det øvrige fylket slik at en skal slippe å måtte gjøre de samme erfaringer på nytt.  Hva en skal kalle modellen i Sør Salten er vel ikke helt på plass ennå, men foreløpig er arbeidstittelen «administrativt samarbeid», noe som er litt upresist all den tid det er «faglig samarbeid» en har tatt utgangspunkt i.

 

Utfordringer er det også i de øvrige piloter. I Narvik, hvor det faktisk er en kommunesammenslåing som ligger til grunn, viser det seg at det er en rekke av avtaler som må håndteres i den pågående prosessen. NAV leder Kolbjørn Karlsen mener at dette arbeidet tar mye tid, men må gjøres. Han har utviklet et dokumentasjonsverktøy for arbeidet, et «enkelt»  exelark hvor aktiviteter i prosessen dokumenteres fortløpende. Spørsmålet om NAV er noe fremmed i enkelte av kommunene er dukket opp.  En har derfor  sett det formålstjenlig å starte med en dialog mot de aktuelle kommuner i forhold til innholdet i NAV kontorets tjenester og virkemåte.

 

Piloten i indre Salten har fått betegnelsen «vertskommunemodell».  Her tenker en seg ett NAV kontor med fem lokasjoner som en fremtidig løsning. Prosessen her startet ut fra at en så mange signaler sendt fra statlig hold. Det ble et poeng å ikke bli stående igjen på perrongen.  Skulle en få mest mulig hånd om løsningen lokalt, kunne det være smart å starte prosessen selv. «Tida arbeider på «vårres side» om å få det til», hevder NAV leder Morten Pedersen. Her erfarer  en etter hvert at hele NAV kontoret må samhandle i større grad med flere tjenesteområder innenfor kommunen, ikke bare sosialområdet.

 

Både de kommunalt og statlig ansatte kan følge utviklingen i prosjektet som helhet i i de tre pilotene på:

Nav i Nordland i en ny tid

 

Fra venstre: Knut Erik Dahlmo, Prosjektleder: NAV Nordland i en ny tid, Ann-Karin Doyle Lillehaug, leder Nav Meløy, Kolbjørn Karlsen, leder NAV Narvik og Morten Pedersen, leder NAV Fauske.
Fra venstre: Knut Erik Dahlmo, Prosjektleder: NAV Nordland i en ny tid, Ann-Karin Doyle Lillehaug, leder Nav Meløy, Kolbjørn Karlsen, leder NAV Narvik og Morten Pedersen, leder NAV Fauske.