Det er partene selv som har foreslått hvilke bransjer som skal prioriteres og hvordan programmene skal innrettes. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd sluttet seg til forslagene i møte 21. mai. Forslagene bygger på dokumentert kunnskap og faglige vurderinger av indikatorer for forebygging, arbeidsmiljøarbeid, sykefravær og frafall.

– Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid mellom partene og myndighetene i dette arbeidet, et godt ekspempel på velfungerende treparssamarbeid i praksis, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Forhindre sykefravær og frafallFormålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det avgjørende for at de skal lykkes er partenes rolle og ansvar, og hvordan man kan hente ut merverdien av et godt partssamarbeid på bransjenivå og i virksomhetene. Det er bakgrunnen for at en stor del av IA-ressursene nå skal brukes på særlig, spisset innsats i utvalgte bransjer, gjennom etablering av IA-bransjeprogrammer.

Felles oppfølgingDet er et stort og positivt engasjement blant partene i IA-avtalen for etablering av bransjeprogrammer. Arbeidet med bransjeprogrammene settes i gang før sommeren.

Etablering og oppfølging av bransjeprogrammene vil være ressurskrevende for myndighetene og partene sentralt og lokalt.

Arbeidsplassene står i sentrum for IA-avtalen, og også tiltak og virkemidler gjennom bransjeprogrammene skal rettes mot virksomhetene.

Det skal gjennomføres følgeforskning og evaluering av iverksatt tiltak i bransjeprogrammene.

– Det blir svært spennende å følge utviklingen i og resultatene av bransjeprogrammene framover, sier statsråden.

Den nye IA-avtalen 2019–2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

For å støtte opp under disse målene, skal partene prioritere satsinger for forebygging av sykefravær og frafall og målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Den bransje- og sektorvise utviklingen innen arbeidsmiljø, sykefravær og frafall er viktig for utviklingen i avtalens nasjonale mål. For å støtte opp under målene skal innsatsen derfor målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

Det er partene selv som har foreslått hvilke bransjer som skal prioriteres og hvordan programmene skal innrettes. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd sluttet seg til forslagene i møte 21. mai. Forslagene bygger på dokumentert kunnskap og faglige vurderinger av indikatorer for valgt på bakgrunn av kunnskapsbaserte valg utarbeidet av de tre partene i arbeidslivet. Det skal også settes i gang følgeforskning og evalueringer av tiltakene på en slik måte at man får best mulig grunnlag for å vurdere virkninger av de samlede virkemidlene.

Bransjeprogrammene skal igangsettes i andre kvartal 2019.

De sju bransjene er:

SykehusSykehjemBarnehagerLeverandørindustrien - olje og gassNæringsmiddelindustrienRutebuss og persontrafikkBygg og anlegg