HelseIArbeid er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel-, skjelett- og psykiske plager, og er ett av de nye tiltakene i IA-avtalen 2019 – 2022.

Satsingen er et samarbeid mellom Helsetjenesten og NAV,  og har to hovedelementer;

Bedriftstiltaket består av helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, etterfulgt av en IA-prosess med fokus på egen arbeidshverdag. Individtiltaket tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring (poliklinikk) etter henvisning fra fastlege. Gjennom å formidle kunnskap om vanlige helseplager til arbeidstakere, kan HelseIArbeid bidra til at den enkelte ansatte kan få et bedre arbeidsliv til tross for plagene.

På Helgeland er dette et nytt tilbud som NAV Arbeidslivssenter og Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, nå er glad for å kunne presentere for arbeidsgivere og ansatte på Helgeland.

Det var Fysioterapeut Guro Toppen fra Helgelandssykehuset og HelseIArbeid Koordinator Odd-Arne Sandvik fra NAV Arbeidslivssenter som introduserte HelseIArbeid for en lydhør forsamling av arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte.

Kari Forbord Sørra fra NAV Alstahaug deltok på møtet. Kari var veldig positiv til det nye tiltaket. Hun mener det er en styrke at NAV og helse kan samarbeide tverrfaglig direkte inn mot bedriftene for å få redusert fraværet. Hun sier at det er viktig at informasjon om dette tilbudet kommer ut til alle parter i sykefraværsarbeidet, både til arbeidsgivere, ansatte og legene. Ansatte som sliter med vanlige helseplager får økt kunnskap om hvordan de kan håndtere hverdagen mer hensiktsmessig og det settes inn tiltak på arbeidsplassen for å forebygge plager. Som ansatt i NAV kommer hun til å informere om dette tiltaket på dialogmøter med sykemeldte.

Kari har tidligere jobbet som styrer i barnehage, og har erfart at det er viktig å jobbe aktivt for å utvikle et godt arbeidsmiljø der den enkelte føler seg verdsatt, verdifull og velkommen.  Hun mener det har stor betydning for arbeidsmiljøet at den enkelte deltar aktivt i utvikling av eget arbeidsmiljø og at kunnskap og felles forståelse på arbeidsplassen er viktig.