Arbeidsmarknaden

Vi publiserer kvar tysdag statistikk over arbeidsledige i Møre og Romsdal.

Ved utgangen av kvar månad offentleggjer vi  statistikk om arbeidsløysa i Møre og Romsdal. Vi kommenterer tala i ei eiga pressemelding som blir offentleggjort på same tidspunkt.

Sjukefråvær

Kvart kvartal legg vi ut statistikk over legemeldt sjukefråvær i fylket. Sjukefråværsprosenten fortel om delen av planlagde dagsverk som gikk tapt på grunn av legemeldt sjukdom. Statistikken gir ei oversikt over sjukefråvær fordelt på kommunar, tal tapte dagsverk, diagnosar, varigheit, alder og kjønn.

Omverdensanalyse

NAV Møre og Romsdal har utarbeidet en analyse av omverdenen sett fra vårt ståsted, NAV Møre og Romsdal omverdensanalyse 2020. Hva skjer i verden, landet, fylket og kommunene som har betydning for NAV's arbeid?

NAV Møre og Romsdal omverdensanalyse 2020

Bedriftsundersøking

Vi gjennomfører ei årleg utvalsundersøking blant bedrifter i fylket. Undersøkinga er ei nyttig kjelde til betre kunnskap om bedriftene sin etterspurnad etter arbeidskraft. 

Bedriftsundersøkelsen i Møre og Romsdal 2018

Bedriftsundersøkinga i Møre og Romsdal 2015

Prognose for arbeidsmarknaden

Vi lagar årleg prognose for sysselsetjinga og arbeidsløysa i fylket.

Brukarundersøkingar

Vi gjennomfører regelmessig brukarundersøkingar for å få måle kor nøgde brukarane er med NAV sine tenester.