Bedriftsundersøkelsen er NAV sin årlige temperaturmåling av situasjonen i arbeidsmarkedet. Over 750 bedrifter, tilsvarende en svarprosent på 66 prosent, har gitt oss tilbakemeldinger. Vi får svar på hvordan bedriftene tror de vil utvikle seg med tanke på antall ansatte det neste året, bedriftenes tro på markedsutvikling, omsetning og resultat. Vi spør også om bedriften har hatt rekrutteringsutfordringer de siste tre månedene. Dette gir oss en god pekepinn på bedriftenes samlede fremtidstro. Ut fra svarene bedriftene gir kan vi beregne hvor stor mangelen på arbeidskraft er, og i hvilke yrker det er vanskeligst å rekruttere til.Det viktigste med bedriftsundersøkelsen er at den viser trender og utvikling over tid. Om bedriftene er mer eller mindre optimistiske enn før, om mangelen på arbeidskraft øker eller minker, og om det er endringer i yrker der det er vanskelig å rekruttere. Undersøkelsen gir, i likhet med mye annet som utvikling i arbeidsledighet, utvikling på stillingsmarkedet og andre undersøkelser, et viktig bidrag for forståelsen av situasjonen på arbeidsmarkedet.– Årets undersøkelse viser i år som i fjor at bedriftene i Møre og Romsdal er optimistiske. Dette er, sammen med reduksjon i ledigheten og flere utlyste stillinger, bekreftelser på at det nå går bedre i næringslivet i Møre og Romsdal. Samtidig er det slik at når bedriftene går bedre og arbeidsledigheten synker, så blir det vanskeligere for bedriftene å rekruttere ønsket arbeidskraft. Denne antakelsen blir styrket i undersøkelsen, som viser at mangelen på arbeidskraft øker mye, sier Stein Veland, direktør for NAV Møre og Romsdal.Hovedresultater for Møre og Romsdal:

 • 25 prosent av bedriftene venter flere ansatte neste år, 12 prosent venter færre ansatte
  • Dette er en klar forbedring sammenlignet med 2016 og 2017, og omtrent på samme nivå som i fjor.
  • Bedriftene i fylket har mer positive markedsutsikter for 2019 enn 2018. De er også optimistiske med tanke på omsetning og resultat.
 • 21,5 prosent av bedriftene har ikke lykkes å ansette ønsket kompetanse hatt mislykkede rekrutteringer siste tre måneder
  • Betyr her at de enten ikke har ansatt noen i det hele tatt, eller har rekruttert lavere/annen kompetanse. 10 prosent av bedriftene har ikke ansatt noen i den ledige stillingen, mens 11,5 prosent rekrutterte personer med lavere eller annen kompetanse.
  • Dette er en økning siden i fjor, da var det 17 prosent av bedriftene som ikke lykkes i å rekruttere ønsket kompetanse.
 • Mangel på arbeidskraft
  • Betyr at bedriftene på grunn av mangel på kvalifiserte søkere enten ikke har lykkes å ansette noen, eller de har ansatt noen med lavere eller annen kompetanse.
  • I Møre og Romsdal er det blitt vanskeligere å rekruttere de siste årene. Mangel på arbeidskraft er doblet til omtrent 3 500 fra i fjor.
  • Det er til helserelaterte yrker det er størst mangel på arbeidskraft. Det er også stor mangel på fagarbeidere tømrere og snekkere, rørleggere og elektrikere, både i fylket og i landet.

Les mer i Bedriftsundersøkelsen 2019 fra NAV Møre og Romsdal og for hele landet i NAVs Bedriftsundersøkelse for 2019.