God utvikling av arbeidsløysa i Møre og Romsdal

I mai 2019 er 2 777 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 9,3 prosent frå same månad i fjor.

– Vi har hatt ei god utvikling av arbeidsløysa i Møre og Romsdal hittil i 2019. I januar hadde vi omtrent same arbeidsløyse her som i landet, medan vi no har 0,13 prosentpoeng lågare. Samanlikna med same tid i fjor har vi ein reduksjon på nesten 10 prosent, medan landet totalt har omtrent same arbeidsløysa no som for eit år sidan, seier direktør Stein Veland.

– NAV si bedriftsundersøking fortel oss at 25 prosent av bedriftene ventar ei auke i arbeidsstokken. Samtidig kjem det fram i undersøkinga at mangelen på arbeidskraft er dobla det siste året. Dette styrkar trua vår på at arbeidsløysa vil halde seg låg, og kanskje reduserast ytterlegare, i månadane framover. Me har no ei god anledning til å følgje opp regjeringas inkluderingsdugnad, slik at fleire av dei som står utanfor arbeidslivet kan kome i arbeid. Det vil gjere godt for den einskilde, verksemda, lokalmiljøet og for storsamfunnet, seier Veland.

Pressemelding om arbeidsmarknaden i Møre og Romsdal for mai 2019

Pressemelding om arbeidsmarknaden for heile landet for mai 2019