Ledigheten i Innlandet var dermed fire prosent lavere enn på samme tid i fjor. Vi hadde nå, sammen med tre andre fylker, lavest ledighet i landet, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Bruddet i statistikken over antall arbeidsledige som inntraff fra og med november i 2018, anses at var tilnærmet ferdig pr januar 2019. Dermed er tall fra februar 2020 sammenlignbare med tall fra året før.

Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Innlandet en oppgang i bruttoledigheten på tre prosent. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Derimot falt både den sesongjusterte ledigheten og den sesongjusterte bruttoledigheten noe i februar måned.

Lavest ledighet i Nord-Østerdal


I februar hadde region Nord-Østerdal lavest ledighet i fylket med 1,2 prosent, mens Gjøvikregionen og region Midt-Gudbrandsdal hadde høyest med 2,3 prosent. De to sistnevnte regionene var også de eneste i Innlandet som hadde høyere ledighet sammenlignet med februar i fjor. – Tradisjonelt sett er det region Nord-Østerdal og Lillehammerregionen som har hatt lavest ledighet av de 10 regionene i Innlandet. I begge disse regionene var ledigheten omtrent på samme nivå som i februar i fjor, sier Emilsen.

Flest ledige innen bygg og anlegg


Denne måneden var det klart flest ledige innen bygg og anlegg med 596 helt ledige arbeidssøkere. Dette var i overkant av 100 flere ledige enn innen butikk- og salgsarbeid, som var yrkesgruppen med nest flest ledige. Bygg og anlegg var også blant yrkesgruppene der ledigheten økte mest sammenlignet med samme måned i fjor.

Sterk økning i tilgangen på ledige stillinger


I Innlandet var det i februar måned en tilgang på 2 594 ledige stillinger. Dette var hele 22 prosent flere enn i samme måned i fjor. – Fire av 10 nye ledige stillinger var innen helse, pleie og omsorg. Innen denne yrkesgruppen var det dessuten en svært stor prosentvis økning i stillingstilgangen sammenlignet med samme måned i fjor. Til sammenligning var bygg og anlegg den yrkesgruppen der det var størst prosentvis nedgang i antall nye ledige stillinger. Slik har det også vært de siste månedene, noe som kan være en medvirkende årsak til at ledigheten var så høy innen denne yrkesgruppen, avslutter Emilsen.


For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsmedarbeider Vivian Andersen, tlf. 905 35 072