-Den totale ledigheten var høyere tidligere i måneden, så det kan dermed se ut til at vi har passert ledighetstoppen, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Det var nå 16 070 helt ledige arbeidssøkere, som tilsvarer 8,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 16 838 personer, som tilsvarer 8,9 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det registrert 9 154 delvis ledige, som tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Beregninger viser at om lag 3 av 5 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder om lag 3 av 4 av de delvis ledige.

Den siste måneden har det vært en nedgang i antall helt ledige på 2 250 personer og en økning i antall delvis ledige på 2 470 personer. Dette må ses i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort der det fremgår at de har jobbet noe og derfor skal klassifiseres som delvis ledige. Totalt antall arbeidssøkere er imidlertid omtrent det samme som ved utgangen av mars.

Færre ledige unge

Antall helt ledige har gått ned og antall delvis ledige har gått opp i alle aldersgrupper sammenlignet med mars. – Blant de unge under 30 år var imidlertid nedgangen i antall helt ledige større enn økningen i antall delvis ledige. Dermed var det nå 500 færre arbeidssøkere i denne aldersgruppen enn ved utgangen av mars, sier Emilsen.

Flest helt ledige innen reiseliv og transport

Denne måneden var det flest helt ledige innen reiseliv og transport med 2 721 personer. Her var det dessuten en økning på 150 helt ledige sammenlignet med mars. Størst nedgang i antall helt ledige sammenlignet med forrige måned hadde butikk- og salgsarbeid med 884 personer, men innen denne yrkesgruppen var det samtidig 585 flere delvis ledige.

Lavere tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i april måned en tilgang på 1 186 ledige stillinger. Dette var 30 prosent færre enn i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillingene innen helse, pleie og omsorg med 379 stillinger. – Det var kun innen yrkesgruppene jordbruk, skogbruk og fiske, akademiske yrker og undervisning at det var et høyere antall nye ledige stillinger per virkedag sammenlignet med april i fjor, avslutter konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Statistikk

Hovedtall arbeidsmarkedstall NAV i Innlandet - april 2020

Infografikk - arbeidsmarkedstall NAV i Innlandet - april 2020

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011