Det totale antallet arbeidssøkere i Innlandet har dermed gått ned med 5 750 personer siden utgangen av mai, sier fungerende direktør Unni Wang Sellin.

Det var nå 7 060 helt ledige arbeidssøkere, som tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 730 personer, som tilsvarer 4,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det registrert 7 790 delvis ledige, som tilsvarer 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Tall fra NAV viser at 2 500 av de helt ledige og 5 510 av de delvis ledige er permitterte. Til sammen utgjør de permitterte 4,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Færre ledige innen alle yrkesgrupper

Den siste måneden har både antall helt ledige og antall delvis ledige gått ned innen alle yrkesgrupper. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst innen reiseliv og transport (-760), mens den for delvis ledige har vært størst innen butikk- og salgsarbeid (-760). Ved utgangen av juni måned var det flest helt ledige innen reiseliv og transport med 1 040 personer, og flest delvis ledige innen butikk- og salgsarbeid med 1 350 personer.

Lavere tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i juni måned en tilgang på 1 690 ledige stillinger. Dette var 15 prosent færre stillinger per virkedag enn i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 385 stillinger. Det var også en relativt stor stillingstilgang innen reiseliv og transport (237) og butikk- og salgsarbeid (180). Innen begge de sistnevnte yrkesgruppene var det dessuten flere nye utlyste stillinger per virkedag sammenlignet med både forrige måned og samme måned i fjor.

Statistikk

Hovedtall arbeidsmarkedet i Innlandet - juni 2020 - alle kommuner

Hovedtall permitterte i Innlandet - juni 2020 (alle kommuner)

Kart over arbeidsmarkedet alle kommuner Innlandet (juni 2020)

Lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i jobb

Som et tiltak i forbindelse med koronautbruddet har Stortinget vedtatt en ny lov om lønnstøtteordning for arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i arbeid. Ordningen gjelder kun for juli og august i år. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå.

– Det er viktig å unngå at folk blir gående lenge ledige, for da kan det være vanskelig å komme tilbake i jobb igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta tilbake permitterte selv om arbeidsmarkedet er usikkert. NAV oppfordrer derfor dem som er helt ledige til å ha god kontakt med sin arbeidsgiver med tanke på denne muligheten, sier fungerende direktør Unni Wang Sellin.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Vivian Andersen, tlf. 905 35 072