Nærvær gir trygghet og trivsel

I Hov barnehage møter vi styrer Linn Kirsebom, tillitsvalgt Miriam Steine Kolle og verneombud Hildegunn F. Nygård. De forteller entusiastisk om resultatene de har oppnådd, om hvordan de gleder seg til å gå på jobb og hva arbeidsfellesskapet betyr. Her finner du ansatte som hjelper hverandre når det er behov, og som er kjapt på med god dialog i tilfeller der det er risiko for sykefravær.

Tillitsvalgt Miriam sier det merkes godt når alle er på jobb, og at dette gjør barna tryggere. Verneombudet Hildegunn forteller om større forutsigbarhet. -Det var dette vi drømte om da vi startet NED-prosessen (et sykefraværsprosjekt i regi av KS, red.anm). Barnehagen hadde 1. kvartal 2018 et legemeldte sykefraværet på 16,5 prosent, og kan ett år senere registrere et sykefravær på 5,3 prosent.

Fleksibel og rettferdig tilrettelegging

Styreren Linn sier det lave sykefravær gjør at hun nå kan bruke tiden på de ansatte som er på jobb, og at dette gir mindre frustrasjon. -For en person med helseutfordringer tilrettelegges det ikke med å unnta fra oppgaver, men heller på arbeidstid. Det gis en fleksibilitet, både fra leder og kolleger. Medarbeidersamtaler bekrefter at tilrettelegging oppleves som rettferdig og positivt. De som ikke trenger tilrettelegging akkurat nå, vet at også de kan få tilrettelegging hvis de trenger det senere, sier Linn. Det er også lov å si ifra om at man har en dårlig dag. -Vi jobber i et team der noen kan avlaste hvis det er behov. Vi er også flinke til å løse utfordringer på tvers av avdelingene.

Nærværet påvirker barnas utvikling

Verneombud Hildegunn sier at de nå har blitt mye bedre på å finne andre løsninger enn at en ansatt blir hjemme, og at terskelen for å bli borte fra jobb derfor er høyere. -Vi har også jobbet med Trygghetssirkelen /Circle of Security, en faglig tilknytningsmodell som lærer oss å forstå barnas signaler bedre. Denne modellen belyser hvor viktig hver enkelt ansatt er for barna og deres psykiske helse og utvikling. Derfor det bedre at en fast ansatt er på jobb noen få timer enn at en ukjent vikar er inne en hel dag, sier verneombudet.

Tar ansvar for egen helse

Handlingsplanen for IA/HMS brukes aktivt. Barnehagen jobber systematisk og godt gjennom hele året, og oppdaterer planen med hva de allerede har gjennomført. Med oppgavebeskrivelse for jobbinnhold vet alle bedre hva som kan være mulige jobboppgaver, selv med helseutfordringer. De ansatte tar selv ansvaret for vurdering av egen arbeidsevne, og dette er ikke overlatt til legen. Det er nemlig ingen som mistror deg om du bruker egenmelding. En sykmelding er ikke mer verdt enn en egenmelding i Hov barnehage. Styrer er svært interessert i å ha ansatte på gradert framfor full sykmelding, og forteller at de i mange tilfeller lykkes med dette.

Alle involveres

På neste planleggingsdag er det satt av tid til nærværsarbeid, der de går gjennom alt de har gjort og tar en brainstorming på hvilke tiltak de skal jobbe med videre. De har funnet at det fungerer veldig bra med en slik evaluering to ganger i året. På denne måten blir alle involvert og får et eierskap til nærværs- og utviklingsarbeidet i barnehagen.

Fag og nærvær henger sammen

I Hov barnehage har de god erfaring med prosessarbeid. Dette er et godt utgangspunkt for å jobbe med Trygghetssirkelen og NED-prosjektet fra KS. -Begge modellene handler mye om å fylle koppen til hverandre, og være hverandres støtte, sier styrer Linn Kirsebom. Hun mener den gode utviklingen i Hov Barnehage skyldes at man har sett Trygghetssirkelen og nærværsarbeidet i sammenheng. Oppfordringen til andre virksomheter må være å lære av erfaringen til Hov Barnehage. De har bevist at det er mulig å skape gode resultater!