Verdiene ansvar, respekt og profesjonalitet har barnehagesektoren i Lillehammer kommune jobbet mye med. Ikke minst har det vært viktig å definere hva disse betyr for den enkelte barnehage. Og i jobben med å definere et nærmere innhold i verdiene, ble partssamarbeidet et viktig verktøy. 

Partssamarbeid med jevnlige møter

Barnehagesjef Marianne Slåen Bruket forteller: - Vi har allerede et godt trepartssamarbeid med månedlige møter. Da barnehagene ble stengt ned med koronapandemien, ble disse møtene viktige for å få en felles forståelse for oppdraget og utfordringene. Møtene ga mulighet for drøfting sammen og et grunnleggende samarbeid. I tillegg kjørte jeg møter med 12 styrere hver dag på Teams eller Skype, der Utdanningsforbundet var invitert med en gang i uka. 

Barnehagesjefen fortsetter: Det ble også holdt møte med hovedtillitsvalgte i Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og hovedverneombudet fast to ganger per uke. På denne måten fikk vi sikret at sakene kunne meldes opp både fra ledergruppa og hovedtillitsvalgt. Den hovedtillitsvalgte ble informert om å holde av ca. 15 minutter i forkant av ledermøtene hver dag, slik at vi raskt kunne samles og drøfte eventuelle saker.

  Hovedtillitsvalgte trekker fram den gode dialogen

- Dette har gått over all forventning og vi har vært opptatt av dialogen, sier hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Monica Engen. - Hovedavtalen regulerer samarbeidet, det er bygget en gjensidighet. Vi har jo felles mål, og det å snakke godt sammen er viktig. 

Ti år som tillitsvalgt har skaffet Monica Engen en tillit hos arbeidsgiver, og de vet at hun er opptatt av samarbeid. Partene stoler på hverandre, og vet at de uformelle pratene kan bli uformelle og fortrolige. Relasjonen opparbeidet i «fredstid» har sørget for at samarbeidet også går godt når det er utfordringer. 

Snudde seg raskt

Men, hvordan har barnehagesektoren klart å snu seg så raskt som de gjorde? Det måtte vel være store utfordringer knyttet til dette?   -  Så lenge vi snakker sammen, så blir aldri utfordringene så store, de blir håndterbare. Det forteller barnehagesjef Marianne Slåen Bruket.  

  - Diskusjoner skal vi jo ha, vi løfter saker i medbestemmelsesmøte. Alle sitter med sine briller, og så blir det til sammen helhetsbildet som vi tar med tilbake. 

Rent praktisk så er jo de kjappe endringene den største utfordringen. Det var knappe tidsmarginer, og siden de hadde gjennomført risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) i forkant, så hjalp det til med å forbli a jour. Revidering 20 april etter èn dags virketid på en retningslinje skaper selvfølgelig en frustrasjon og uforutsigbarhet i barnehagesektoren. 

Barnehagesjefen fortsetter:  - Jeg må ta av meg hatten. Barnehagene ble stengt torsdag 12. mars, og fredag morgen hadde vi rigget barnehagefunksjon for de med kritiske arbeidssituasjoner. Igjen – vi var rigget for å møte det som kom med ROS analysearbeidet. 

 

Gode innspill fra Utdanningsforbundet

Planleggingstid for pedagogene har også vært et viktig diskusjonstema. Det er viktig at de får gjennomført planleggingstiden sin, og hvordan kunne barnehagesektoren legge til rette for det? Det kom nyttige innspill fra Utdanningsforbundet i forhold til dette.

Kvalitet krever planlegging, og det har vært et viktig poeng å understreke fra Utdanningsforbundet. Barnehagene løser dette med planleggingstid litt forskjellig. Noen tar det på ettermiddag/kveldstid, mens noen prøver å få passet det inn i løpet av dagen. Imidlertid krever dette større fleksibilitet fra barnehagelærer i forhold til akkurat når man får tatt plantiden. 

 

Partssamarbeid en viktig del av løsningen

Det er ingen hemmelighet at noen andre kommuner også ønsker å følge Lillehammer kommune sitt eksempel når det gjelder pandemiplaner, åpningstider og samarbeidet med private barnehager. Også her har Lillehammer kommunes status på partssamarbeid kommet opp, og de viser seg å ha kommet langt sammenlignet med mange. Partssamarbeid er en viktig del av løsningen for å få det til. 

Hva er så tipset til dem? Marianne Slåen Bruket og Monica Engen tror det er noen punkter som er spesielt viktige om man skulle starte. Det første er å avklare roller med hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Videre å ta med dette inn i styrergruppa og snakke om roller og forventninger også med disse.

  - Da kan man klare alt! Kan være enige, uenige og tydelighet på at man har ulike roller, forteller barnehagesjefen. - Man snakker sammen, og er åpne sammen! Og spørsmålene som har kommet har ofte dreid seg om pandemihåndering, og det har kommet frem i løpet av samtalen at partene ikke er koblet på. Da foreslår jeg å iallfall koble på partene så fort som mulig, og sørge for å ha kommunikasjonen der.  

  - Det er viktig å videreformidle min filosofi som hovedtillitsvalgt, supplerer Monica Engen: - Går du til arbeidsgiver og har piggene ute og slår i bordet, ja da oppnår du ingenting annet enn støy. Det er viktig med tro, tillit og respekt. Jeg har en lederrolle som er mer en rollemodell, og man må komme i dialog som gagner alle. Budskapet er at samarbeid og dialog er nøkkelen, og bevissthet rundt den rollen. 

Barnehagesjefen avslutter: – Profesjonalitet, ansvarlighet og respekt. Det er egentlig de tingene vi snakker om hele tiden, som er grunnlag for samarbeidet.