Vi møter leder for personal og ressurs, Lars Christian Stømner, og rådgiver Anne Kristin T Opseth i entreprenørkonsernet Ø. M. Fjeld til en prat om arbeidsmiljø, sykefravær og nærvær nå i koronatiden.

 

Hvordan har koronatiden påvirket dere arbeidsmiljømessig og i forhold til sykefravær?

-  Vi opplevde en liten økning i fraværet helt i starten av utbruddet. Trolig var det en blanding av usikkerhet rundt symptomer og et behov for å organisere hverdagen når skoler og barnehager stengte ned, sier Lars Christian Stømner.

Han legger til at perioden med usikkerhet heldigvis ble kortvarig. -  Ledelsen vår satte raskt ned en krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet gjennom en tett dialog med prosjektene og mye informasjon ut til alle ansatte. Mange ble oppfordret til å bruke hjemmekontorer, og ansatte med familiemedlemmer i risikogruppene ble naturlig nok skjermet. Målet var å sikre at alle skulle føle seg trygge på arbeidsplassen, samtidig som vi måtte sørge for at driften ble gjennomført som planlagt, sier Stømner.

- Det ble utarbeidet egne retningslinjer for den nye hverdagen, og vi brukte mye tid på å legge til rette for et best mulig smittevern. I april var sykefraværet nede på normalen igjen, det vil si 1,8 prosent.

 

Ansatte som tar ansvar

Lars Christian Stømner uttaler at det er mye god handlingsvilje hos de ansatte når det skjer noe. Smittevernreglene praktiseres fremdeles i hele konsernet, og det er registrert svært få tilfeller av korona-relatert fravær.

-  Vi ser at de ansatte har stor forståelse for tiltakene, og de følger opp med å ta et stort ansvar i det daglige for å beskytte både seg selv og arbeidskollegene. For en virksomhet med mange medarbeidere som jobber tett på hverandre i pågående prosjekter, er det naturligvis viktig med ekstra mye oppmerksomhet rundt renhold og god avstand i garderober og på spiserom, forteller han.

 

Dere har over tid hatt et lavt sykefravær og høyt nærvær blant de ansatte. Hvilke grep har dere gjort for å oppnå dette?

Lars Christian Stømner svarer: – Vi ønsker alltid en god og tett dialog med den syke, faktisk daglig ved korttidsfravær. Også langtidssykmeldte skal føle at vi opprettholder kontakten. I tillegg er vi opptatt av å finne tilrettelagte oppgaver, som enten kan redusere fraværet eller eliminere det. – Vi har også tett kontakt med behandlingsinstitusjoner som naprapat og kiropraktor slik at den ansatte kan få behandling gjerne samme dag, legger rådgiver Anne Kristin Opseth til.

Sykefravær og HMS står alltid høyt på agendaen ved alle ledermøter og samlinger. På den måten skapes bevisstgjøring og fokus. I personalpolitiske retningslinjer for bedriften heter det: 

Ø.M. Fjeld skal være en arbeidsplass hvor medarbeiderne tas godt vare på og utvikles i et langsiktig perspektiv. Å ta godt vare på betyr også å ha klare forventninger og stille tydelige krav til hverandre, både mellom ledere og medarbeidere og medarbeidere imellom.

 

Viktig å snakke om det som er vanskelig

– Vi er også tydelige på at medarbeiderne har lov til å si fra om vanskelige ting eller sykdom. Det er viktig at slike forhold meldes så tidlig som mulig til nærmeste leder, som igjen varsler meg, forteller Anne Kristin Opseth. Hun tar da straks en kontakt med den ansatte for å høre om hvordan det står til, og om det er noe selskapet kan hjelpe med eller tilrettelegge for vedkommende.

Tiltakene som kan vurderes, er for eksempel kortere eller fleksibel arbeidsdag, andre arbeidsoppgaver for en kortere periode, behov for fysioterapeut og oppfølgingssamtaler med bistand fra bedriftshelsetjenesten.  – Får vi beskjed om koronalignende symptomer, skal alle involverte få tilbud om en rask sjekk for å avklare eventuell smitte, legger Opseth til.

 

Hva gjør dere for at de personalpolitiske retningslinjene skal bli forstått og etterlevd av de ansatte over tid?

– Den som ønsker personlig og faglig utvikling, vil så langt det praktisk er mulig få tilbud gjennom bedriften. Ambisjoner og vilje til å lære mer, er verdifullt for en virksomhet som lever av kompetanse og motiverte ansatte, svarer Lars Christian Stømner.

– Vi har et opplæringsprogram for nyutdannede gjennom en av bransjens beste lærlingeordninger. og I tillegg har vi utviklet utdanningsprogrammet Fjeldklatreren for nyutdannede bygningsingeniører som ønsker å ta fatt på et karriereløp som formenn, anleggsledere eller prosjektledere. Vi har et uttalt mål om at ti prosent av fagarbeiderne våre skal være lærlinger. I skrivende stund har konsernet 25 lærlinger under opplæring.

Kan dere si noe om hvilken rolle Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og samarbeid mellom ledelse og ansatte har for det lave sykefraværet?

– Sykefraværet er på agendaen i alle AMU-møter. Det opprettes lister med alternative jobber/oppdrag for ansatte med redusert arbeidskapasitet. Det er god aksept for å tilrettelegge ute på prosjektene våre, og dette forenkler mye. Arbeidet med HMS (helse-miljø-sikkerhet) er dessuten svært viktig i hele Ø.M. Fjeld-konsernet, noe som i neste omgang bidrar til bevisstgjøring og eierskap blant de ansatte.

Vi ønsker at oppmerksomheten rundt helse og sikkerhet skal bidra til at den enkelte ansatte føler seg ivaretatt og sett. Mitt inntrykk er at samarbeidet mellom ledelse og ansatte fungerer godt, og alle ser en felles verdi av å holde fraværet så lavt som overhodet mulig. For å lykkes er det også viktig å samarbeide godt med eksterne aktører, og vi har gode erfaringer med lokale bedriftshelsetjenester og NAV-kontorer, sier Lars Christian Stømner. 

Ifølge bedriften var totalt sykefravær i 2018 på 3,11 prosent og i 2019 var det 2,64 prosent sykefravær i konsernet. NAVs statistikk viser at det legemeldte sykefraværet i Ø. M. Fjeld var på 2,2 prosent i andre kvartal i år.. Til sammenligning var det samlede sykefraværet i bransjen på 4,8 prosent.