Til og med 2018 hadde alle virksomheter med Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv rett til utvidet bruk av egenmelding. Organisasjonene som har undertegnet den nye IA-avtalen oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre denne ordningen. De oppfordrer også andre virksomheter til å vurdere utvidet egenmeldingsordning.

Ordningen med utvidet rett til egenmelding åpnet for inntil 8 egenmeldte dager pr. arbeidsgiverperiode, og inntil 24 dager i løpet av 12 måneder.

I IA-avtalen trekkes det fram at ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til korttidssykefravær.

Med den nye IA-avtalen gjelder i utgangspunktet folketrygdlovens minstekrav til egenmeldingsordning, hvis dette ikke er regulert på andre måter. I følge folketrygdloven kan egenmelding benyttes for opptil tre kalenderdager av gangen, med maks fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder.

Alle virksomheter har imidlertid muligheten til å operere med en utvidet egenmeldingsordning innenfor arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene i et sykefravær. Lovens bestemmelse som nevnt over, er kun et minimumskrav.

 

Hva er lurt å gjøre?

 

  • NAV Arbeidslivssenter Innlandet anbefaler at arbeidsgiver avklarer virksomhetens egenmeldingsordning, og at det gjøres i dialog med de tillitsvalgte. Det vil være naturlig å involvere verneombud der man ikke har tillitsvalgte. Vi anbefaler også at alle ansatte får informasjon om den egenmeldingsordningen virksomheten velger å ha. Dette bidrar til god involvering og forståelse for hensikten med denne.

 

  • Ta samtidig en gjennomgang av virksomhetens rutine for oppfølging av sykmeldte. For å få god effekt av utvidet egenmeldingsordning bør man ha en strukturert og tett oppfølging fra første dag, som bygger på god dialog og tillit mellom ledere og arbeidstakere.

 

Ta gjerne kontakt med din IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet for mer informasjon.

Les mer om hva NHO og KS skriver om egenmeldingsordningen.

 

 

 

Endring i folketrygdloven

Det er foreslått fra partene i IA-avtalen at utvidet rett til egenmeldingsordning presiseres i folketrygdloven. Det er også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.