NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen er inntil vidare stengt for besøkande som ikkje har timeavtale. Telefonen er betent som vanleg kl 10-14.

Hjelpemiddelsentralen i Førde er open.

Inngangsdørene ved begge sentralane er låste i opningstida, og besøkande melder seg via telefon eller dørklokke. Sjå informasjon om opningstider og telefonnummer under Relatert innhold.

Alle gjester vert registrerte med namn og kontaktinformasjon. Opplysingane skal nyttast dersom det oppstår behov for smittesporing.

Tolkehjelp for døve, døvblitte og høyrselshemma

Vi formidler tolkehjelp via skjerm når det er mogleg. Når skjermtolking ikkje er mogleg kan det nyttast oppmøtetolk, så sant det er forsvarleg med omsyn til smittevern.

Ta kontakt med tolkeformidlinga, så finn vi den beste løysinga.

Her finn du kontaktinformasjon for tolkeformidlinga.

Utlevering av delar og tilbehøyr

I Bergen må servicepersonell som treng delar og tilbehøyr, sende e-post og gjere avtale om tidspunkt for henting.

Send e-posten til nav.hot.vestland.bergen.delelager@nav.no.

Transport av hjelpemiddel

Transport av hjelpemiddel går som normalt.

Kommunane har ansvar for å desinfisere hjelpemiddel som skal i retur, før hjelpemidla vert lasta på bil. Det er svært viktig at alle følgjer gjeldande rutinar.

Her finn du rutine for levering av hjelpemiddel med smittefare.

Ta kontakt med oss for eiga rutine, ved påvist smitte med covid-19.

Kurs og samlingar

Vi arrangerer kurs på hjelpemiddelsentralen, men mange kurs vil gå som webinar denne hausten. 

Sjå kurskalenderen for oversikt over kurstilbodet.

Utprøvingar og brukarmøter

Ein del utprøvingar og brukarmøte vert gjennomført som vanleg, men av omsyn til smittevern nyttar vi telefon- og digitale møte når det er mogleg.

Kommunal terapeut og brukar/pårørande vil saman med teknikar og rådgjevar frå hjelpemiddelsentralen, avgjere kvar og når utprøvingar skal finne stad. Vi tek kontakt ved behov for avklaringar.

Terapeutar kan for tida ikkje bruke utprøvingsrom på eiga hand, utan at rådgjevar frå hjelpemiddelsentralen er til stades.

Periodisk ettersyn og reparasjonar

Førde gjennomfører periodisk ettersyn (PE) og reparasjonar som normalt. 

Bergen følgjer plan for PE som er sendt ut tidlegare, og prioriterer i første omgang trappeheiser og løfteplattformer. Reparasjonar vil ta minst ein dag lenger enn normalt, på grunn av smittevernrutinar. 

I situasjonar med akutt behov for hjelp, kan ein ta kontakt med akuttvakta på vanleg måte. Det vil bli teke vurderingar av risiko for smitte. 

Personar som er i risikogruppe eller har symptom på sjukdom, bør vente med å ta kontakt, slik at vi unngår fare for smitte.

Leverandørar og leveringstid

Leverandørar av hjelpemiddel har tidlegare meldt om forseinkingar i produksjon og levering. Dette har blitt betre, men vi opplever framleis periodevis stans i levering av ulike produkt.

Følg med på endringar

På alle område kan det komme endringar. Både føringar frå myndigheiter og tiltak i kommunane, vil kunne påverke drift og tenestetilbod på hjelpemiddelsentralen.

Denne artikkelen vil bli oppdatert med informasjon om nye eller endra tiltak.

Les òg informasjon på sentrale sider om hjelpemiddel.