Dette skal gje personell som er i kontakt med brukarar av hjelpemidla, rettleiing i korrekt oppfølging av hjelpemidla deira, på raskast mogleg måte og i samsvar med forskrifter og regelverk.

Rettleiaren er eit vedlegg til samarbeidsavtalen med kommunen, som definerer ansvar og oppgåver for kommunen og for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland.

Servicerettleiar (pdf)