Eg skal levere tilbake hjelpemiddel. Kva gjer eg? 

Det er heimkommunen din hentar hjelpemiddel som skal i retur. Ta kontakt med kommunal mottaksstad i kommunen, og gjer avtale om henting. Viss du ikkje veit kva som er kommunal mottaksstad i din heimkommune, ringer du kommunen sitt hovudnummer.

Kommunen hentar hjelpemidla og ordnar vidare transport til NAV Hjelpemiddelsentral Vestland.

Viss du bur i Bergen kommune tek du kontakt med Hjelpemiddelhuset: Telefonnummer: 53 03 48 80 E-post: brukerservice.hjelpemiddelhuset@bergen.kommune.no

Eg skal levere tilbake fastmonterte hjelpemiddel som må demonterast. Kva gjer eg?

Kontakt din heimkommune viss du skal levere tilbake store, fastmonterte gjenstander som treng demontering av fagperson. Døme på hjelpemiddel er takheis, trappeheis, dørautomatikk, køyrerampe, hev-/senk-kjøkken, hev-/senk-vask, stellebord og badekar.

Kommunen sender skriftleg melding til NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen, på skjemaet "Reparasjon eller demontering av hjelpemiddel". Følg rettleiinga på skjemaet, og hugs å opplyse om kvar hjelpemidla befinn seg, og om namn og telefonnummer til kontaktperson.

Eg har fått innvilga søknad om hjelpemiddel. Når får eg hjelpemiddelet utlevert?

Utleveringstider varierer og heng saman med om hjelpemidldelet finst på lager eller om det må bestillast frå leverandør. Hjelpemiddel frå eige lager har utleveringstid på gjennomsnittleg 2-3 veker frå vedtaksdato. Viss hjelpemiddelet må bestillast frå leverandør, reknar vi 3-5 veker. For hjelpemiddel som krev spesialtilpassing, varierar utleveringstida etter kompleksitet.

Hjelpemiddel vert utlevert til brukarane via faste mottaksstader i kommunane. I Bergen kommune skjer levering og henting dagleg. For dei fleste andre kommunar er det transport ein gong i veka. Køyreplan ligg på NAV Hjelpemiddelsentral Vestland sine sider.

Når kjem hjelpemiddelet til kommunal mottaksstad?

NAV Hjelpemiddelsentral har som mål å utlevere 80 % av alle hjelpemiddel innan tre veker etter at søknaden er innvilga. For å sikre raskast mogleg levering, oppfordrar vi søkarar til å prioritere lagervareprodukt når det er mogleg.

Får eg eit nytt eller eit brukt hjelpemiddel?

Hjelpemiddelet du får utlevert frå NAV Hjelpemiddelsentral, kan ha vore brukt før. Med utgangspunkt i eit samfunnsøkonomisk ansvar, resirkulerer vi ein del av dei hjelpemidla vi leverer ut. Det gjeld i hovudsak store og kostbare hjelpemiddel, som rullestolar, personløftarar, senger, lese-tv og liknande. 

Vi følger strenge hygieniske og tekniske retningsliner, når vi resirkulerer hjelpemiddel.

Kan kommunen behalde hjelpemiddel, når brukaren ikkje treng dei lenger?

Hjelpemiddel er kun på utlån og skal leverast tilbake når brukaren ikkje treng dei lenger. Kommunen kan i nokre  tilfelle overta enklare hjelpemiddel, etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i bergen.

På nettsidene for Ny og utvida bestillingsordning, kan du sjå kva for hjelpemiddel dette gjeld.

Har NAV Hjelpemiddelsentral Vestland hjelpemiddelet på lager?

Lagervare hos NAV Hjelpemiddelsentral er hovudsakleg produkt som er rangerte som førsteval i gjeldande avtaler for dei ulike hjelpemiddelkategoriane (sjå Hjelpemiddeldatabasen). I tillegg har vi til kvar tid resirkulerte hjelpemiddel inne, som er klargjorte for ny utlevering.

Tilbake til "Ofte stilte spørsmål om hjelpemiddel"