Dette får du hjelp til i heimkommunen

 • Kven har ansvar for utlevering, tilpassing og reparasjon av hjelpemiddel?

Søknad og regelverk

 • Eg treng hjelpemiddel for ein kort periode. Kva gjer eg?
 • Eg treng hjelpemiddel til meg sjølv eller andre. Kva gjer eg?
 • Eg skal søke om hjelpemiddel. Kva skjema skal eg bruke?
 • Korleis søker eg på eit spesifikt hjelpemiddel?
 • Eg skal søke på eit bestemt hjelpemiddel. Kvar finn eg vilkåra for å søke på produktet?
 • Eg er usikker på kva hjelpemiddel eg skal søke på. Kva gjer eg?
 • Korleis veit eg om eit hjelpemiddel er prisforhandla?
 • Kan eg låne hjelpemiddel til born med hofteleddsdysplasi?
 • Kva type hjelpemiddel kan ein søke på tilskotsordninga?
 • Eg ser dårleg og lurer på om synshjelpemiddel er aktuelt for meg. Kva gjer eg?
 • Eg ønskjer å prøve ut hørselstekniske hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg har sendt søknad. Kva er saksgangen vidare? 

Produkt og hjelpemiddel - val og utprøving

 • Eg ser dårleg og lurer på om synshjelpemiddel er aktuelt for meg. Kva gjer eg?
 • Eg ønskjer å prøve ut hørselstekniske hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg treng hjelp til vurdering og utprøving av hjelpemiddel. Kan eg ta direkte kontakt med leverandøren av hjelpemiddelet?
 • Eg er usikker på kva hjelpemiddel eg skal søke på. Kva gjer eg?
 • Eg skal søke på eit bestemt hjelpemiddel. Korleis finn eg vilkåra for å søke på hjelpemiddelet?
 • Korleis veit eg om eit hjelpemiddel er prisforhandla?
 • Kva type hjelpemiddel kan ein søke på tilskotsordning?
 • Får eg eit nytt eller eit brukt hjelpemiddel?
 • Kan eg låne hjelpemiddel til born med hofteleddsdysplasi?
 • Korleis går eg fram når eg vil søkje på eit bestemt hjelpemiddel? 

Distribusjon og innlevering av hjelpemiddel

 • Eg skal levere tilbake hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg skal levere tilbake fastmonterte hjelpemiddel som må demonterast. Kva gjer eg?
 • Eg har fått innvilga søknad om hjelpemiddel. Når får eg hjelpemiddellet utlevert?
 • Kva tid kjem hjelpemiddelet til kommunal mottaksstad?
 • Får eg eit nytt eller eit brukt hjelpemiddel?
 • Kan kommunen behalde hjelpemiddel, når brukaren ikkje treng dei lenger?
 • Har NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland hjelpemiddelet på lager?

Reparasjon og byte av hjelpemiddel

 • Hjelpemiddelet mitt er øydelagt og treng reparasjon. Kva gjer eg?
 • Kva tid får eg hjelpemiddelet mitt tilbake frå reparasjon?
 • Eg treng nytt eller eit anna hjelpemiddel. Kva gjer eg?
 • Eg treng attest for flytransport av elektrisk rullestol.
 • Feilsøk og feilretting - tekniske spørsmål.

Stønad til bil

 • Kven kan søke om stønad eller tilskot til bil?
 • Kven kan søke om stønad til spesialtilpassa kassebil (bil i gruppe 2)? Kva for medisinsk dokumentasjon trengst?
 • Korleis søker eg?
 • Kor lang tid tar det frå eg søker til eg får svar på søknaden?
 • Kan eg søke om spesialtilpassing sjølv om eg ikkje har bil som er finansiert av folketrygda?
 • Kan eg søke på tilpassing av bil i samband med køyreopplæring når jeg er under 18 år?
 • Eg treng reparasjon av spesialutstyr i bil? Kva gjer eg?
 • Kva skjer med bilen når stønadsperioden går ut?
 • Kva tid kan jeg søke på ny?
 • Kva skjer ved dødsfall, når avdøde har ein trygdefinansiert bil?

Fleire spørsmål om hjelpemiddel

Sjå dei vanlegaste spørsmåla frå brukarar og samarbeidspartnarar i NAV.