Den viktigaste årsaka til endringa, er nytt regelverket for briller som hjelpemiddel. Vilkåra i folketrygdlova må alltid vere oppfylte når vi gir eit hjelpemiddel. Det er gjort endringar i regelverket for stønad til briller, og dermed vil vilkåra for stønad kanskje ikkje vere oppfylte i eldre saker.

Søknad

Det må sendast søknad med grunngjeving, når nokon treng briller som hjelpemiddel.

Søknadsskjema ligg på nav.no.

Dette er viktig å hugse når du søker:

 • Brukaren må sjølv signere på søknadsskjemaet, eventuelt den som brukaren har gitt fullmakt.
 • Epikrise frå augelege skal ligge ved søknaden, som dokumentasjon på diagnose.
 • I søknaden må det gå klart frem kva for type briller søknaden gjeld (avstand, lesing, ol.), og styrke på brillene.
 • Søknad om filterbriller må innehalde utfyllande informasjon, sjå eigen side for filterbriller som hjelpemiddel.
 • Pristilbod frå optikar må ligge ved søknaden.

Om pristilbod

Pristilbodet skal innehalde:

 • informasjon om den rimeligaste, mest hensiktsmessige løysinga
 • individuelle beløp for innfatning, glas og brilletilpassing
 • glastype
 • leverandør av glas
 • overflatebehandling - det blir gitt stønad til glas med antirefleks og herding, men ikkje til behandlingar på brilleglasa som antidugg, farge, fargeskiftande glas og ekstra UV-beskyttelse
 • indeks
 • innfatning - sats for stønad til innfatning går fram av oversikt over satser på nav.no

Firmanamn, samt eventuell avdeling, må stå på pristilbodet.

Under Relatert innhold kan du sjå døme på oppsett av pristilbod.