Tilskot i staden for rampe, heis eller løfteplattform

 • utfylt tilleggsskjema (T09)
 • pristilbod
 • detaljert skisse av løysinga
 • informasjon om val av materiale, til dømes asfalt, belegningsstein eller liknande. 
 • Ved høgdeforskjell opptil 40 cm er maksimumssatsen kr. 29.700 pluss mva (kr. 37.125 med mva).
 • Ved høgdeforskjell over 40 er maksimumssatsen kr. 53.000 pluss mva (kr. 66.250 med mva).
 • Løysinga skal vere trinnfri. Viss det er heilt avgjerande at inngangspartiet må ha terskel, kan denne maksimalt vere 2,5 cm. Terskelen må ha ein skråskjært kant som ikkje er brattare enn 45 grader. 
 • Stigning på gangtilkomst bør ikkje vere brattare enn 1:12 (8,33 %). Stigninga bør helst vere 1:15 (6.67 %) eller mindre, når det er mogleg. 
 • Utanfor inngangsdør bør det vere eit horisontalt felt på 150 x 150 cm, helst utanfor svingradius for døra. 
 • Breidde på gangveg skal vere minimum 90 cm. Helst bør den vere minst ein meter. 
 • Gangvegen må ha fast og sklisikkert dekke, som til dømes asfalt, betong, belegningsstein, sjølvkomprimerande pukk eller liknande. Brustein, singel og treverk vert ikkje rekna som eigna dekke. Nokre gongar kan det vere aktuelt med varmekablar. 
 • Tverrfall bør ikkje vere meir enn 2%. 
 • Rekkverk må monterast der det er direkte fallhøgde på 50 cm eller meir. 
 • Rekkverk eller køyrekant bør monterast der fallhøgda er over 20 cm. 
 • Det er tilrådd med nedfelt skrapelist framfor døra og overbygd inngangsparti. 
 • Er det behov for å lade elektrisk rullestol ute, må stikkontakt vere tilgjengeleg.
 • Tilskotet vert utbetalt til kontonummeret som brukaren har registrert hos NAV. 
 • I større bustadsaker, der fleire aktørar har ansvar for finansiering, kan pengane overførast til kommunen. Dette må avtalast i den enkelte sak.