Kartlegging av kjøkken

Rutinar og verktøy for kartlegging av kjøkken i saker som gjeld tilpassing av bustad.

Oversikt over kva må avklarast og kartleggast ved tilvising (henvisning) for tilrettelegging av nytt eller eksisterande kjøkken.

Dette kan vere inkludert når du søker på hev/senk-motor

 • Demontering av eksisterande blandebatteri og avløpsrør.
 • Demontering av eksisterande kjøkkeninnreiing som skal monterast tilbake på heve- og senkemotorar.
 • Montering av hev/senk-motor, kjøkkeninnreiing som skal monterast på heve- og senkemotor samt sarg.
 • Utsparing av benkeplate i forbindelse med montering av kum, sarg, klemlister, brytarar og liknande.
 • Montering av nytt eller eksisterande blandebatteri og avløpsslange. Det er ei føresetnad at utstyret ved hjelp av fleksible slangar for vatn og avløp, kan monterast på eksisterande røyropplegg.
 • Framføring av straum (ekstra kontakt) frå eksisterande punkt i rommet.

Dette er ikkje inkludert

Dette må brukaren ordne og betale sjølv eller søke om å få dekt med midlar frå Husbanken. Midlar frå Husbanken er behovsprøvde.

 • Tømme kum og annan rydding før montering.
 • Demontering av kjøkkeninnreiing som ikkje skal monterast tilbake på hev/senk-motor, til dømes gesimslist, utforing, sokkel og liknande.
 • Montering av flatpakka kjøkkeninnreiing.
 • Kapping av lengde på benkeplate.
 • Forsterkning av vegg med 20-25 mm kryssfiner eller tilsvarande.
 • Utforing for å utlikne djupneforskjellar mellom overskåp.
 • Montering av gesimslist, utforing, sokkel og liknande.
 • Framføring av straum til rommet.
 • Demontering av eksisterande straumpunkter, stikkontaktar, lyslist/armatur og anna elektrisk utstyr.
 • Endring av eksisterande opplegg for straum og avløp (ved hev/ senk-benkeplate kan vann vere maksimalt 30 cm over ferdig golv).
 • Belysning.

Er  punkta over avklart og det er aktuelt å søke om hev/senk-motorar anten på nokre overskåp eller hev/senk av benkeplate, må det sendast inn tilvising (henvisning) og utfylt T03-skjema. Send gjerne inn bileter av kjøkkenet slik det er i dag, eller skisse-forslag til ny kjøkkeninnreiing, viss det alt er utarbeidd.

Sende bilete

Viss du skal sende målsette bilete elektronisk, sender du dei på e-post. Send e-posten til nav.hot.vestland.bergen.radgivning@nav.no.

Hugs å merke bileta med brukarnummer. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen, viss du ikkje har nummeret.