Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sport

Det finnes hjelpemidler som gir barn og unge mulighet til utfoldelse, utvikling og bedring av deres funksjonsevne.

Hvem kan få slike hjelpemidler?

Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering for å opprettholde og/eller bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne.

Forutsetningen er at funksjonsevnen er varig og vesentlig nedsatt. Hjelpemidler til lek og sport må være nødvendig og hensiktsmessig for en normal aktivitet og utvikling. Det legges stor vekt på den enkeltes individuelle behov.

Hvordan søker du?

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor.

Er det behov for hjelp til utredning og utprøving, sendes henvisningsskjema til NAV Hjelpemiddelsentral.

Aktuelt hjelpeskjema fylles ut og vedlegges søknadsskjema.

De fleste søknader blir avgjort i løpet av en måned. Du kan får raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen hjelpemiddelsentralen trenger for å behandle søknaden.

Hva kan du få?

  • Spesiallaget utstyr som er spesielt utviklet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • Spesialtilpasning til ordinært utstyr, dvs påmontering av spesialutstyr eller ombygging av ordinært utstyr (gjelder også ortopediske hjelpemidler). Ordinært utstyr som skal tilpasses må anskaffes i samarbeid med hjelpemiddelsentralen.

Se eksempler nedenfor.

Hva kan du ikke få?

  • Vanlig utstyr og sportsutstyr. Eksempler: vanlig sykkel, sykkelvogn, pulk, kjelke og skikjelke.
  • Ergometersykkel og andre treningssykler
  • Hjelpemidler til konkurransesport

Hjelpemidler i avlastningsbolig er et kommunalt ansvar.

Hvor kan hjelpemidlene gis?

  • Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som foreldrehjem og barnebolig.
  • Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.

Eksempler på hjelpemidler

Sykler

Folketrygden dekker kun spesialsykler, dvs sykler som er spesielt tilpasset funksjonsnedsettelser.

Det skal alltid vurderes om nødvendig ekstrautstyr kan monteres på en vanlig sykkel. I slike tilfeller må du selv kjøpe sykkelen, men du får støtte til ekstra utstyr.

Voksne over 26 år kan søke HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) om stønad til tandemsykkel etter folketrygdloven § 5-22.

Pulk

Pulk som er spesielt laget for funksjonshemmede kan dekkes. Det skal alltid vurderes om behov for støtteanordninger for rygg, sete og hode kan monteres på vanlig utstyr. Vanlig pulk, kjelke eller skikjelke dekkes ikke.

Terapiridning

Etter folketrygdloven § 5-22 kan det gis bidrag til dekning av utgifter til terapiridning for barn med alvorlig funksjonshemning. Terapiridningen må foregå i en rideskole under ledelse av fysioterapeut.

Du finner mer informasjon på Helsenorge.no.

Datahjelpemidler

Barn med store funksjonsnedsettelser som ikke har mulighet for normal sosial fungering og er avskåret fra å delta i aktiviteter barn i tilsvarende aldersgruppe deltar i, kan få støtte til datahjelpemiddel og programvare som aktiviseringshjelpemiddel.

Her kan du lese mer om støtte til datahjelpemidler.

Når kan du få utlevert hjelpemidlet?

Hvis hjelpemidlet er på lager, tar det normalt to uker fra søknaden er behandlet til hjelpemidlet kommer til mottaksstedet i kommunen. Hvis vi må bestille hjelpemidlet, kan det ta opp til fem uker.

Andre ordninger som kan være aktuelle for barn

  • Bil og transport
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad