Sak 01/20:    Godkjenning av møteinnkalling

Møteinnkalling godkjent. Det ble meldt inn tre saker til 09/20 Eventuelt.

Sak 02/20:    Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Vestland

Avdelingsdirektør Silje-Iren Netteland Olsen orienterte. 

Våren 2020 på NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen 2019/2020:

Det har gått bra på hjelpemiddelsentralen denne våren, til tross for utfordrende omstendigheter. Vi iverksatte tiltak ganske raskt, stengte sentralen for besøkende, og utarbeidet smittevernrutiner for enheten. Tjenestene har ikke vært stengt ned, men det har vært noen vansker med utleveringer og transport av hjelpemidler. Mandag 15. juni åpner hjelpemiddelsentralen for besøkende igjen. Det blir viktig å fortsatt ta forholdsregler og være forsiktige.

Mål- og disponeringsbrev 2020:

Vi har fått et tillegg til mål- og disponeringsbrevet, etter korona-situasjonen. Vi skal prioritere tjenestenivå – ta i bruk og utvikle digitale løsninger, og vi skal opprettholde reparasjoner og tekniske tjenester, slik at brukerne får den hjelp de trenger. Tolketjenesten skal fortsette å jobbe med bruk av digitale tjenester og fjerntolk, i størst mulig grad.

Nytt navn, ny kontaktinformasjon og nye nettsider:

Kommunikasjonsrådgiver Kjersti Ørnhaug orienterte. 

Hjelpemiddelsentralen har fått nytt navn, etter at vi gikk over til nytt fylke. Det er to hjelpemiddelsentraler i fylket, og de heter hhv NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen, og NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Førde. SAFO ber om at det videreformidles at det er kommet tilbakemeldinger på at navnet Bergen antyder at tjenestene er rettet mot Bergen.

Vi har fått nye, felles nettsider. Vi sender lenke til de nye sidene nettsidene med referatet.  Nettsidene skal fylle lovpålagte krav som gjelder for tilgjengelig webinnhold, satt i den såkalte WCAG 2.0-standarden. Gi gjerne tilbakemelding hvis dere finner sider og lenker på nav.no, som ikke er universelt utformet på rett måte, så vi får rettet på det. 

Sak 03/20:    Reparasjonstid på elektriske rullestoler

Meldt inn av FFO. 

Melding om reparasjon av el-rullestol ble innmeldt 11.desember 2019, og stolen ble hentet tre uker senere. Den ble hentet en fredag og levert tilbake tirsdag uken etter. Dermed måtte brukeren være uten stol i helgen. Er dette vanlig? Hvilke vurderinger gjøres mht kortest mulig tid for reparasjon? Kunne stolen blitt hentet mandag i stedet for fredag, så brukeren slapp å være uten stol i helgen?

Avdelingsleder Geir Sigurd Handegård svarte. 

Våre servicetider på reparasjon av hjelpemidler (krav): 1. prioritet, akutte oppdrag, skal være utført innen 24 timer i 100% av sakene. 2. prioritet, skal være utført innen 7 dager i 80% av sakene. 3 prioritet, servicetid etter avtale.

Vårt resultat rapportert i første tertial i 2020: 1. prioritet, 93% av 46 mottatte saker utført innen fristen på 24 timer (43 saker) 2. prioritet, 84% av 779 mottatte saker utført innen fristen på 7 dager (651 saker)

Transport av hjelpemidler er en utfordring som forlenger ventetiden for brukeren. Leveringstider på deler kan gjøre at saker tar tid, og iblant får vi ikke inn hjelpemidlene til avtale tid. Hjelpemiddelsentralen er opptatt av å gjøre tiltak som gjør tjenestene stadig bedre. 

Sak 04/20:    Avtale med Hjelpemiddelhuset vedr. transport?

Meldt inn av FFO.

FFO spør om kommunikasjon mellom Hjelpemiddelsentralen og Hjelpemiddelhuset når for eksempel el-rullestol skal hentes hos brukeren, eller leveres tilbake etter reparasjon: Hvem har kompetanse, hvem gir beskjeder? Må brukeren selv følge opp? Er det nødvendig at stolen må innom kommunen?

Avdelingsleder Geir Sigurd Handegård svarte. 

Vi har etter hvert fått et godt samarbeid med Hjelpemiddelhuset i Bergen kommune. Vi har tettere dialog, og tror vi har fått til en endring som gjør at vi stadig kan forbedre tjenestene. Når en stol er reparert går den med ordinær transport til Hjelpemiddelhuset. Det går transport flere ganger til dagen. Vi skal gjøre det vi kan for at hjelpemidlene skal bli håndtert sikkert og riktig. Vi tar dette med i dialogen med Hjelpemiddelhuset. Vil jobbe for å sikre god flyt, effektivitet og sikkerhet.

Sak 05/20:    Tolkeområdet i NAV 

Avdelingsleder Dorthea Vik orienterte. 

Arbeidsgruppen som siden juni 2019 har jobbet med å skissere og vurdere aktuelle modeller for organisering av tolkeområdet, har levert sine anbefalinger til direktør i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.  31. januar 2020 kom rapporten med forslag til ny organisering for tolketjenestene i NAV. Rapporten anbefaler en del endringer, og skisserer ulike modeller for organisering. Den anbefaler at tolketjenesten blir værende på hjelpemiddelsentralen. Den foreslår å opprette ressurskontorer rundt på tolketjenestene. Det er lyst ut en 100% stilling sentralt i NAV, som koordinator av tjenesten.

På grunn av korona-utbruddet måtte tolketjenesten ta i bruk digitale løsninger, og tolke på ulike plattformer. Tillegget til mål- og disponeringsbrevet vil at de digitale tjenestene skal utvikles videre, men tolketjenesten skal selvsagt ikke slutte med tolk på stedet. Det jobbes også med en ny løsning for å digitalisere bestilling og formidling av tolkehjelp. Tolketjenesten i Troms og Finnmark tester ut løsningen nå, og vi håper at hele landet er inne på samme løsning innen uke 48. I den nye løsningen vil brukeren selv legge inn mest mulig informasjon i sin bestilling. Vi håper det vil gjøre det enklere for brukeren å bestille tolk. Dette kan bli en veldig god løsning, som vil gi bedre dialog mellom brukere og tolketjenesten.

Avdelingsdirektør Silje-Iren Netteland Olsen informerte om at det vil bli sendt brev til organisasjonene, der vi vil spørre hva de tenker om et eget brukerutvalg på tolkeområdet i Vestland. Brevet kommer på et senere tidspunkt. 

Sak 06/20:    Arbeid og arbeidsdeltakelse

Avdelingsleder Leif Fauskanger orienterte. 

Arbeid og arbeidsdeltakelse er et satsingsområde for NAV også i 2020, og hjelpemiddelsentralene skal være bidragsytere i «inkluderingsdugnaden». Avdelingsleder Leif Fauskanger orienterte. Arbeids- og veiledningsteamet (AVT) jobber todelt, med brukersaker og på systemnivå. Det er viktig å jobbe på begge arenaer.

På systemnivå er teamet i prosess med å formalisere samarbeidet i med NAV Vestland. Vi jobber med opplæring/kunnskapsspredning i NAV kontorene. Vi arbeider for å få en mer aktiv rolle inn mot regjeringen sitt satsningsområde Helse i arbeid. Vi deltar i bedriftsnettverket opp mot Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) innen rekruttering. Vi sitter i styringsgruppen til prosjekt «Sykt bra jobb» som jobber med å skaffe fast arbeid for unge personer som er 100% uføre. I samfunnet er det mange som kjemper om de samme jobbene, og det er viktig at NAV har gode tiltak og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser.  Teamet deltar også i arbeidsgruppe innen hørsel og psykisk helse. På individnivå følger teamet opp enkeltsaker og arbeidsgivere, på henvisning eller forespørsel fra NAV- kontor. 

Vi har tidligere skilt mellom AVT og fagområde Arbeid, men nå har vi slått teamene sammen til ett AVT-team, og tatt inn alle fagområder. I det nye teamet er disse rollene/områdene nå med: fagrådgivere, koordinatorer (fysioterapeut og spesialpedagog), jurist, kognisjon, IKT og betjeningsløsninger, syn/optikk, hørsel og bevegelse. Fagrådgiverne samarbeider også tett med tolketjenesten, og arbeider aktivt for å spre informasjon og gi opplæring i bildetolk.

Når vi får henvendelser om brukersaker, kommer sakene til den/de som koordinerer teamets oppgaver, og formidler til rett fagområde. Dermed får nå alle brukere samme tilbud når de skal ut i jobb. Når brukeren har kommet i jobb og har fått den nødvendige tilretteleggingen og hjelpen på arbeidsplassen, er AVT-teamet ferdig med sin oppfølging av brukeren, og saken går inn som en ordinær sak i systemet.  Hvis brukeren da trenger et nytt hjelpemiddel, søker han/hun på vanlig måte.

Representanter i Områdeutvalget kan gjerne informere om tjenestene i sine nettverk. Leif Fauskanger kan oppgis som kontaktperson ved henvendelser.

FFO lurte på om korona-utbruddet har gjort noe med situasjonen. Vi tar det opp på neste møte i utvalget, og Fauskanger informerer om eventuelle observasjoner eller tall på dette. Han skal også forsøke å finne tall på hvilke grupper brukere vi har flest saker fra. Vi lar dette være et tema som kan gå igjen i møtene, og ser på hvordan AVT-teamet jobber og informerer.

Sak 07/20:    Sikkerhet og periodisk ettersyn (PE)

Avdelingsleder Geir Sigurd Handegård orienterte. 

Informasjon om pågående arbeid med rutiner for periodisk ettersyn (PE) og sikkerhet for brukerne.  Det jobbes for tiden spesielt med interne prosesser og med samarbeidet mellom kommune og hjelpemiddelsentral. Vi er tett på kommunene og arrangerer blant annet samlinger der vi ser på ulike kanaler og metoder for samarbeid og informasjonsdeling, noe som er viktig i spørsmålet om sikkerhet.

Elektromedisinsk utstyr, f.eks. elektriske rullestoler, senger, personløftere m.m., skal sjekkes etter faste intervaller, for å se at alt utstyret er i orden og tilsvarer de tekniske kravene som stilles til hjelpemidlene. Hvis PE avdekker feil, skal feilen utbedres. PE er nærmest som EU-kontroll på en bil, og skal forebygge uhell. I 2020 regner vi med å utføre rundt 700 periodiske ettersyn. 400 av disse er trappeheiser. 

Uhell med hjelpemiddel skal rapporteres til helsedirektoratet, noe vi er svært opptatt av og som veldig viktig. Vi ser ikke at uhell skyldes manglende PE. Ved uhell er som regel hjelpemiddelet ødelagt. Antall uhell med hjelpemidler: 6 uhell i 2017, 6 uhell i 2018, 25 uhell i 2019. I 2020 har vi så langt hatt 10 uhell. Det er flest uhell med el-rullestol med manuell styring, deretter e-rullestol med elektrisk styring. Noen uhell, men betydelig færre, på senger og tandemsykler.

Bistand til pårørende: Etter uhell med elektromedisinsk utstyr, som har eller som kunne ha ført til død eller personskade, skal kommunen spørre de pårørende, om de vil at NAV Hjelpemiddelsentral skal bistå med oppfølging. Behovet meldes inn sammen med rapportering. 

Sak 08/20:    Brukerpassordningen 

Avdelingsleder Leif Fauskanger orienterte om status for arbeidet med ny brukerpassordning.

Et brukerpass er en avtale mellom en bruker og NAV Hjelpemiddelsentral, som gir erfarne brukere større innflytelse i egne hjelpemiddelsaker. Det gir brukeren mulighet til å velge samarbeidspartner, og gir enklere tilgang til reparasjon, utprøving, utskifting og nyanskaffelse av hjelpemidler.  Brukerpass erstatter vedtak, på de områder passet gjelder for. Ordningen gir brukeren fullmakt til å bestille hjelpemidler på sentralens bestillingsordning. 

I 2018 ble det bestemt sentralt, at brukerpassordningen skal videreutvikles og styrkes. Sammen med brukerorganisasjonene har NAV satt i gang arbeid for å fornye og revitalisere ordningen. Det har vært arrangert tre workshops, der man har jobbet med ordningen. Det ble bestemt at man skulle utarbeide nytt informasjonsmateriell, og gjøre informasjonen lettere tilgengelig. Det ble også bestemt t man skulle utarbeide en samtaleveileder, for vurdering av brukere til ordningen. Man skal sikre lik praksis i hele landet, og sikre at forståelse av og forventninger til ordningen, gjøres tydelige. Det skal utarbeide rutiner for å sikre lik registrering og lik behandling på de ulike hjelpemiddelsentralene. Informasjonsbrosjyre og samtaleveileder ble forelagt sentralt brukerutvalg i desember 2019, og publisert i januar 2020.

SAFO hadde fått informasjon om at ordningen ikke gjelder under korona-utbruddet, og lurte på om dette stemmer. Ordningen gjelder fortsatt, men man har kanskje f.eks. måttet utsette fysiske møter ifbm ordningen. Vi skal gå gjennom rutinene her på huset, og presisere hva som gjelder nå. Vi kan gjerne komme ut og informere om ordningen, hvis det er ønske om det. Vi tar saken opp på møtene fremover, og ser på status.

Sak 09/20:    Eventuelt

Sak fra SAFO v/ Evy Utne Knutsen:

En ny bruker søkte om rullestol og dørautomatikk i oktober 2019, og har fått time på hjelpemiddelsentralen i august 2020. Flere faktorer har påvirket saken, både forsinkelse i kommunen, sykdom på hjelpemiddel-sentralen og det at brukeren er ny. Er det mulig å få til et smidigere løp fra kommuneterapeut til hjelpemiddel-sentral? Det er nå et halvt år siden hjelpemiddelsentralen mottok saken.

Rådgiverne på hjelpemiddelsentralen har grupper på alle fagfeltet, med back-up funksjon for hverandre. Hvis noe blir syke, skal ikke saken falle bort.  Hvis vi får mer info om saken, kan vi se på den og svare anonymisert.

Sak fra FFO v/ Inge Fiskvik:

Vil gjerne at vi tar opp ordningen med lese- og sekretærhjelp på neste møte, og får informasjon om hvilke rutiner som følges i Bergen. Viser til en person som har brukt ordningen, og som har fått brev om at vedkommende må søke på ny, på grunn av endring i rutinene. De lovmessige endringene er positive fra brukerperspektiv, fordi man får flere timer med hjelp i dagligliv og til organisasjonsarbeid.  Men stiller NAV for strenge krav, når de ber om at det på forhånd dokumenteres hva timene skal brukes til.

Orientering fra NAV Hjelpemiddelsentral v/ Leif Fauskanger:

En ny regel som har gjort det vanskelig for en del brukere. Dette har ført til en voldsom økning i antall saker, og i alle saker må det innhentes mer informasjon.  Det er store forsinkelser i Agder, der søknadene behandles. Seks store hjelpemiddelsentraler er bedt om å hjelpe med å behandle søknader, deriblant Bergen. Men hos oss har vi pr. nå bare én optiker. Optikeren vil prøve å behandle både disse søknadene og ordinære brukersaker. Men det vil nok bli en del ventetid på dette området. På halvannen uke har vi fått 150 saker fra Agder. Vi gjør det vi kan for å finne løsninger.

Neste møte er fredag 23. oktober, og vi håper å kunne møtes fysisk på hjelpemiddelsentralen.

God sommer til alle!

Informasjon som sendes ut med referatet

Informasjon om brukerpassordningen

Nye nettsider for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland på nav.no