Brukerutvalget består av representerer fra Hjelpemiddelsentralen, brukerorganisasjonene, kommunenes førstelinjetjeneste og Habiliteringstjenesten.

Utvalget har ikke beslutningsmyndighet, men skal være noe mer enn et forum for utveksling av informasjon. Som en arena for å finne løsninger på utfordringer som ligger i samhandlingen mellom de ulike aktørene i hjelpemiddelformidlingen, skal Brukerutvalget være:

  • Rådgivende instans i forbindelse med velferdsetatens satsningsområder, prioriteringer, virksomhetsplaner og konkrete tiltak og tjenester på hjelpemiddelområdet.
  • Rapportør på faktiske og utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner.
  • Initiativtaker til samarbeids- og informasjonstiltak som brukerne selv ser behov for.
  • Kanal for gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon av særlig betydning for brukere.
  • Erfaringsbank når det gjelder opplevelsen av servicenivået på hjelpemidelområdet.

Utvalget møtes normalt fire ganger i året.