Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen er et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og forutsetter aktiv deltakelse av begge parter. Du finner mer om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter på arbeidstilsynets nettsider.

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Arbeidsgiver har et omfattende ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med gjeldende regelverk. Det skal så langt det er mulig legges til rette slik at arbeidstakere med redusert funksjonsevne skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Arbeidstaker er ansvarlig for å bidra og samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon ut fra de muligheter og behov som foreligger.

Hjelpemiddelsentralene kan gi råd og veiledning om tilrettelegging på arbeidsplassen. Tilretteleggingen kan være hjelpemidler eller andre tilretteleggingsløsninger.

Arbeidsplassvurdering Dersom du har nedsatt funksjonsevne som innvirker på din arbeidssituasjon bør det foretas en arbeidsplassvurdering med tanke på et eventuelt tilretteleggingsbehov. Etter arbeidsplassvurderingen skal det utarbeides en rapport som anbefaler videre tiltak. Dersom aktuelle tiltak er hjelpemidler, ombygging av maskiner eller tilrettelegging av det fysiske miljøet bør en vurdere å søke hjelpemiddelsentralen om støtte til dette.

Aktuelle samarbeidspartnere for arbeidsplassvurdering er:

 • BedriftshelsetjenesteEn rekke virksomheter er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedrifter med IA-avtale kan i enkelte tilfeller få helt eller delvis refusjon av utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste.
 • Fysio-/ergoterapeutNAV kan tilby å dekke utgifter til ekstern fysioterapeut/ergoterapeut som foretar arbeidsplassvurdering.  Kontakt NAV lokalt dersom det er aktuelt å bestille arbeidsplassvurdering fra ekstern fysio-/ergoterapeut.
 • Landbrukets HMS-tjenesteI primærnæringen kan blant annet landbrukets HMS-tjeneste bistå i arbeidsplassvurdering. Du kan finne informasjon om deres tjenester på nettsidene deres.

 

Ved behov for råd og veiledning om hjelpemidler og tilretteleggingstiltak kan NAV Hjelpemiddelsentral bistå BHT/terapeut i vurderingen.

Send gjerne en henvisning i form av skjema "Hjelp til vurdering og utprøving", eller ta kontakt med vår arbeidsplasskoordinator Trond Sindre Hjørnevik, tlf 413 97 846.

Ved henvendelser på mail: nav.hjelpemiddelsentral.vestfold@nav.no Merk henvendelsen "Arbeid".

Krav til dokumentasjon ved søknad

 • Rapport fra arbeidsplassvurdering
 • Medisinske opplysninger som dokumenterer diagnose og funksjonsnivå
 • Hjelpeskjema for hjelpemidler/tiltak i arbeidslivet, ved attføring eller utdanning T12
  • Husk godt utfylt med opplysninger også om hva arbeidsgiver har gjort/prøvd av tilrettelegging.
 • Beskrivelse av tiltaket og pristilbud fra to leverandører
 • Beskrivelse av arbeidsplassen og hvilke typer arbeidsoppgaver som utføres, samt hvorvidt tiltaket det søkes om er vanlig utstyr i tilsvarende virksomheter eller om det anses spesielt i forhold til arbeidstakers funksjonsnedsettelse.

 

For selvstendig næringsdrivende kreves også:

 • selvangivelse og næringsoppgave for de siste tre inntektsår

 

Stønadsformer  Hver sak behandles individuellt og stønad kan gis i form av:

 • Utlån
 • Økonomisk Tilskudd
 • Rente- og avdragsfrie lån