Rømningsvei

I henhold til TEK 17 for hovedtrapper som betjener mer enn en boenhet må minimums bredde være 110 cm. Når det gjelder brannsikkerhet, er boligblokker i utgangspunktet definert under risikoklasse 4, med krav til minimum rømningsvei på 90 cm.

For å vurdere om fri trappebredde er oppfylt må terapeuten måle trappebredden og trekke fra heisskinnenes bredde. Avstanden fra vegg/rekkverk til ytterkant av trappeheisskinnen er på inntil 20 cm. Sammenslått vil seteenheten bygge ut mellom 38-45 cm. I de tilfeller der det er under minstemålet for fri passasje på reposet, må seteenheten, der dette er mulig, ha endestasjon i kjeller eller på loft for å sikre fri rømningsvei.

Byggemelding og gebyr

Trappeheiser i fellesoppgang må byggemeldes og registreres i nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger (Nireg). Gebyr for byggemelding varierer fra kommune til kommune og må dekkes av den enkelte søker. Informasjon om gebyrene kan fås ved å kontakte plan- og bygningsetaten i din kommune.

Periodisk ettersyn og reparasjon av trappeheiser er hjelpemiddelsentralenes ansvar og skjer uten kostnad for personen som låner heisen fra NAV. Periodisk sikkerhetskontroll utføres av heiskontrollen og gebyret dekkes også av NAV Hjelpemiddelsentral.

Saksgang når krav i plan- og bygningsloven er oppfylt

Dersom trappebredden er 110 cm eller bredere gjelder følgende saksgang:

1. Terapeuten sender inn Hjelp til vurdering og utredning og T09 ved tvil om løsning, eller søknad og T09 til NAV. T09 inkluderer monteringsgodkjenning som MÅ være undertegnet av personen selv/ huseier og styreleder i borettslaget/boligsameiet. Husk å notere telefonnummeret til personen på søknaden. Det er også viktig at e-postadresse og mobilnummer til terapeut legges inn i skjemaene.

2. Hjelpemiddelsentralen behandler henvisningen/ søknaden. Ved behov foretas det en befaring i forkant fra rådgiver. Ved positivt vedtak på søknad og enighet om løsning sendes bestilling til leverandør.

3. Leverandør sender en forenklet byggesøknad via byggsøk sine nettsider. Søker betaler byggesaksgebyret.

4. Etter at svar fra plan- og bygningsetaten foreligger, og heisen kan settes i produksjon.

5. Leverandør sender melding til nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger (Nireg)

6. Etter 6-8 uker er trappeheisen klar til montering. 

Saksgang når det må søkes om unntak fra plan- og bygningsloven jmf §31-2

Dersom trappebredden er smalere enn 110 cm gjelder følgende saksgang:

1. Terapeuten sender inn Hjelp til vurdering og utredning og T09 ved tvil om løsning, eller søknad og T09 til NAV. T09 inkluderer monteringsgodkjenning som MÅ være undertegnet av personen selv/ huseier og styreleder i borettslaget/boligsameiet. Husk å notere telefonnummeret til personen på søknaden. Det er også viktig at e-postadresse og mobilnummer til terapeut legges inn i skjemaene.

2. Hjelpemiddelsentralen behandler saken og kontakter heisleverandør for prosjektering.

3. Leverandør gjør avtale om befaring med personen selv eller pårørende og eventuelt terapeut.

4. Heisleverandør lager en prosjekttegning av heisen, og søker om tillatelse for tiltak.

5. Ansvarlig søker (heisleverandøren) sender søknad til tiltakshaver (personen som trenger heisen) for signatur som returnerer den underskrevne søknaden til leverandøren.

6.Ansvarlig søker sender søknad om unntak til plan- og bygningsetaten.

7.Tiltakshaver betaler byggesaksgebyret.

8.Plan- og bygningsetaten sender svar på søknad om tiltak og unntak til tiltakshaver, med kopi til ansvarlig søker. Behandlingstid: ca 12 uker. Dette vil variere fra kommune til kommune.

9.Dersom søknaden innvilges av kommunen, sender leverandør pristilbud og vedtak til hjelpemiddelsentralen.

10.Hvis henvisningen er godt nok begrunnet og inneholder den informasjonen vi trenger, kan henvisningen gjøres om til søknad og vedtak fattes. Ved manglende opplysninger må ansvarlig terapeut sende inn en søknad. Når vedtak fattes sendes bestilling til leverandør som setter heisen i produksjon.

11.Leverandør sender melding til nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger (Nireg).

12.Etter 6-8 uker er heisen klar for montering.

Saksgang når det må søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven

I enkelte tilfeller krever kommunen at det søkes dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette vil variere fra kommune til kommune og avklares i forbindelse med byggesaksbehandlingen. 

I forbindelse med en dispensasjonssøknad må personen selv betale byggesaksomkostninger (disse fastsettes av hver enkelt kommune), og en konsekvensutredning rundt kravet om rømningsvei. En slik utredning vil kunne koste mellom kr 20 000 og 30 000 uansett om dispensasjon innvilges eller ikke. I tillegg må personen selv eller boligsameiet betale for eventuelle tiltak som må iverksettes for å få dispensasjon. Det er ingen frist på behandlingstid for dispensasjonssøknader.