Arbeidsplassvurdering

Dersom du har nedsatt funksjonsevne som innvirker på din arbeidssituasjon bør det foretas en arbeidsplassvurdering med tanke på et eventuelt tilretteleggingsbehov. Etter arbeidsplassvurderingen skal det utarbeides en rapport som anbefaler videre tiltak. Dersom aktuelle tiltak er hjelpemidler, ombygging av maskiner eller tilrettelegging av det fysiske miljøet bør en vurdere å søke hjelpemiddelsentralen om støtte til dette.

Aktuelle samarbeidspartnere for arbeidsplassvurdering er:

 • Fysio-/ergoterapeut

  NAV kan tilby å dekke utgifter til ekstern fysioterapeut/ergoterapeut som foretar arbeidsplassvurdering. Du finner en oversikt over aktuelle fysioterapeuter og ergoterapeuter. Kontakt din NAV veileder dersom det er aktuelt å bestille arbeidsplassvurdering fra ekstern fysio-/ergoterapeut.

 • Landbrukets HMS-tjeneste

  I primærnæringen kan blant annet landbrukets HMS-tjeneste bistå i arbeidsplassvurdering. Du kan finne informasjon om deres tjenester på http://www.lhms.no/.

Ved behov for råd og veiledning om hjelpemidler og tilretteleggingstiltak kan NAV Hjelpemiddelsentral bistå BHT/terapeut i vurderingen.

Send gjerne en henvisning i form av skjema "Hjelp til vurdering og utprøving", eller ta kontakt med en av våre koordinatorer for Arbeid og hjelpemidler Hilde-Gunn Ulleberg eller Hilde Kristine Braadland-Eriksson, tlf 40 70 28 06. Ved henvendelser på mail; nav.hot.vest-viken@nav.no. Merk henvendelsen "Arbeid".

Krav til dokumentasjon ved søknad

 • Rapport fra arbeidsplassvurdering

 • Medisinske opplysninger som dokumenterer diagnose og funksjonsnivå

 • Hjelpeskjema for hjelpemidler/tiltak i arbeidslivet, ved attføring eller utdanning H12

 • Beskrivelse av tiltaket og pristilbud fra to leverandører

 • Beskrivelse av arbeidsplassen og hvilke typer arbeidsoppgaver som utføres, samt hvorvidt tiltaket det søkes om er vanlig utstyr i tilsvarende virksomheter eller om det anses spesielt i forhold til arbeidstakers funksjonsnedsettelse.

For selvstendig næringsdrivende kreves også:

 • selvangivelse og næringsoppgave for de siste tre inntektsår

Stønadsformer

 • Utlån Løsørepreget utstyr og hjelpemidler som inngår i hjelpemiddelsentralens sortiment gis på utlån. Hjelpemiddelet blir fraktet med vår transportordning ut til kommunalt lager.

 • Tilskudd

  Tilskudd gis ved ombygging av maskiner, og når tilrettelegging av det fysiske miljø består av løsørepreget utstyr som ikke inngår i hjelpemiddelsentralens sortiment. Tilskuddet inkluderer pris, mva, montering og frakt. Denne stønaden utmåles i forhold til de pristilbud som er sendt inn sammen med søknaden. Det er derfor viktig at alle kostnader blir tatt med i pristilbudene.

 • Rente- og avdragsfrie lån

  Rente- og avdragsfrie lån gis når selvstendig næringsdrivende innvilges tiltak som defineres som moderniserings- og effektiviseringstiltak som beløper seg til over 1G. Der stønad gis til effektiviserings- og moderniseringstiltak til selvstendig næringsdrivende blir det påregnet en egenandel på 40% av kostnaden. Ved tilskudd og lån vil utgifter til service og reparasjoner måtte dekkes av arbeidsgiver.

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

 • Arbeidsgiver har et omfattende ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med gjeldende regelverk. Det skal så langt det er mulig legges til rette slik at arbeidstakere med redusert funksjonsevne skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

 • Arbeidstaker er ansvarlig for å bidra og samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon ut fra de muligheter og behov som foreligger.

Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen er et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og forutsetter aktiv deltakelse av begge parter. Du finner med om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter på http://www.arbeidstilsynet.no/.

Tilretteleggingsgarantien

Hjelpemiddelsentralen har også en aktiv rolle i forbindelse tiltaket Tilretteleggingsgarantien. Tilretteleggingsgarantien er en arbeidsmetode der NAV samordner sine tjenester og gir en skriftlig service garanti til deg og arbeidsgiver i forhold til deres bistandsbehov.

Tilretteleggingsgarantiens mål og innhold:

 • Bidrar til at personer med redusert funksjonsevne kan komme i og/eller bli værende i arbeid.

 • Tilbyr en fast kontaktperson i NAV med ansvar for koordinering og oppfølging.

 • Gir trygghet for nødvendig bistand i arbeidssituasjonen.

 • Gir tilpasset oppfølging av både arbeidssøker/-taker og arbeidsgiver etter individuelle behov.

 • Lover rask saksbehandling og iverksetting av nødvendige tiltak og hjelpemidler innenfor rammen av de vikemidler NAV rår over.

 Målgrupper:

 • Arbeidssøkere med redusert arbeidsevne som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

 • Arbeidstakere som på grunn av nedsatt funksjonsevne står i fare for å falle ut av arbeidslivet, og som vil kunne bevare arbeidsforholdet dersom de får hjelp.

 • IA-virksomheter som forplikter seg til å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand for å legge forholdene til rette i virksomheten.

 • Virksomheter uten IA-avtale som kan inkluderes i personens garanti når bedriften tar inn en person med tilretteleggingsgaranti fra NAV.