Huseier/ søker

Vi har alle et eget ansvar for å tilrettelegge og tilpasse boligen vi bor i uavhengig av funksjon og du er selv juridisk og økonomisk ansvarlig for alt som gjøres med boligen. Hvis du er i en situasjon som gjør at du har behov for tekniske hjelpemidler og tilpasning av boligen din på grunn av det, er det viktig å ta kontakt med ergoterapeut i kommunen din og hjelpemiddelsentralen i fylket ditt. For å kunne foreta en riktig avgjørelse er det viktig at fagfolk/boligrådgiver informerer godt om ulike løsningsmuligheter og hvilke konsekvenser de ulike løsningene gir.

Kommunen

Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvordan boligrådgivningstjenesten skal organiseres. Kommunen har ansvar for å sørge for formidling av hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte innbygger som er i behov av helsetjenester fra kommunen. Tradisjonelt er det ergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber med formidling av hjelpemidler og tilrettelegging av miljø, men andre fagpersoner kan også bistå. Det er viktig at de samarbeider med andre instanser i kommunen som har kunnskap om bygningsmessige forhold. Løsningenes bygningsmessige, tilgjengelighetsmessige og økonomiske konsekvenser må sees i sammenheng. Kommunene har også fått overført midler til tilpasning av bolig som det kan søkes på i samarbeid med fagpersoner i kommunen.

Dersom fagfolkene i kommunen trenger hjelp, kan de samarbeide med for eksempel hjelpemiddelsentralen, Husbanken og/eller arkitekter og andre fagfolk for å finne en løsning. Før kommunen ber om hjelp, skal en grunnleggende behovskartlegging og vurdering være foretatt.

Hjelpemiddelsentralen

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler i sitt fylke og fungerer som en andrelinjetjeneste. Fagpersoner på hjelpemiddelsentralen har kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne og hvilke behov ulike mennesker kan ha og boligtilrettelegging. De kan gi råd i valg av funksjonelle løsninger og tilpasse ulike hjelpemidler til bruk i og utenfor boligen. Det skjer i nært samarbeid med fagpersoner i den enkelte kommune som er ansvarlig for hjelpemiddelformidlingen på stedet.

Fagpersonene kan bidra i enkeltsaker med hjemmebesøk, bistå ved planlegging av nye bygg, omsorgsboliger og rehabiliteringsprosjekter der tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktig. Hjelpemiddelsentralene har også mulighet til å gi tilskudd istedenfor rampe, trappeheis og løfteplattform mot at huseier bygger om boligen sin.

Husbanken

Husbanken er en viktig samarbeidspartner for kommunen i boligsaker. De kan bidra med råd og veiledning for boligrådgivningstjenesten i kommunen. Husbanken har lån- og tilskuddsordninger i tillegg til de tilskuddsordningene som kommunene disponerer.

Husbanken er også en viktig samarbeidspartner for NAV. Husbanken disponerer økonomiske virkemidler, bistår med informasjon, rådgiving og kompetanseoppbygging.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet forvalter regler og veiledere til bygningsregelverket i plan- og bygningsloven. Her finnes byggetekniske forskrifter og som sier noe om tekniske krav til byggverk og de minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. TEK 17 er gjeldene teknisk forskrift