Uhell 

Kommunen har plikt til å melde fra til hjelpemiddelsentralen om hendelse som har ført til, eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av en bruker eller annen persons helsetilstand og som har eller kan ha sammenheng med bruk av et hjelpemiddel. 

Finn ut mer om melding av uhell.

Avvik  

For å få et godt miljø for læring og utvikling mellom partene i hjelpemiddelformidlingen har NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag et system for melding av avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag for kommunene. 

Hva ønsker du å melde? 

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av lovbestemte, selvpålagte, og/eller andre krav. Eksempelvis mangel eller feil på avtalt leveranse eller tjeneste. 

Uønsket hendelse: Hendelse som ikke er knyttet opp til lov, rutine eller forskriftskrav, men som ønskes registrert for systematisk oppfølging. Eksempelvis forhold som skaper plunder og heft. 

Forbedringsforslag: Begrunnede, løsningsorienterte forslag til nye eller forbedrede rutiner eller handlingsmåter i hjelpemiddelformidlingen. 

Du finner avviksskjemaet her.

Hva skjer videre? 

Når meldingen mottas ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag vil den videreformidles til rett person ut fra meldingens innhold. 

Tilbakemeldingene til hjelpemiddelsentralen vil bli systematisert og være et viktig bidrag i det kontinuerlige forbedringsarbeidet til beste for brukerne og samarbeidspartnerne i kommunene. 

Vi vil gi deg en tilbakemelding når vi har behandlet henvendelsen din. 

Anonymiser eventuelle brukerdata. Vi vil innhente supplerende informasjon ved behov.