Sjekklisten er ikke uttømmende, og heller ikke komplett. Oversikten vil vi stadig tilpasse, for at den skal være så god som mulig.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger dersom du savner noe.

Oversikten er inndelt etter tema og hjelpemidler, og skal gi informasjon om de viktigste opplysninger bør beskrives i søknaden og vedlegg.

Elektrisk rullestol

 • Tilleggsskjema T05. Alle felt må fylles ut. Dersom noen opplysninger er uaktuelle bør du skrive at det er uaktuelt.  
 • Dersom elektrisk rullestol skal brukes ute: hvor skal den lagres og lades? Vi anbefaler oppbevaring under tak.  
 • Når vedkommende har utlånt elektrisk rullestol fra tidligere må det begrunnes hvorfor det nå søkes om ytterligere en rullestol.  
 • Ved behov for ståfunksjon i elektrisk rullestol, ber vi om at det først blir foretatt en vurdering og utprøving før en eventuelt søker. Dette fordi det ikke alltid er hensiktsmessig med ståfunksjon for alle brukere. Det er avgjørende å opplyse om hvilke aktiviteter som skal og må utføres i stående posisjon.  

Manuell rullestol

 • Tilleggsskjema T04. Alle felt må fylles ut. Dersom noen opplysninger er uaktuelle bør du skrive at det er uaktuelt.  
 • Når vedkommende har utlånt manuell eller elektrisk rullestol fra tidligere må det begrunnes hvorfor det nå søkes om ytterligere en rullestol.

Fallalarm

 • Navn og telefonnummer til bruker/den som skal betale SIM-kort.  
 • Navn og telefonnummer(e) til de(n) som det skal varsler til med SMS eller talemelding, eventuelt kontaktperson som har informasjon om dette.  

Søknad om sykkel, også som aktivitetshjelpemiddel for voksne over 26 år

Vi ber om at følgende opplysninger blir gitt ved søknad eller behov for hjelp til vurdering og utprøving av sykler:

 • mål på brukers innerbenlengde, høyde og vektm
 • mulighet for oppbevaring og lading

Vi oppfordrer til alltid å bruke tilleggsskjema T11, for å sikre at vi får nødvendige opplysninger.

Vi minner om at ved søknad om aktivitetshjelpemidler (AKT26) skal komplett pristilbud følge søknaden.  

Målsatte tegninger

 • Noen tilleggsskjema, for eksempel T01 (hjelpemidler på bad) ber om en målsatt skisse. Det betyr at vi forventer at det i skissen er påført hvor langt, bredt etc det er. I mange tilfeller er dette avgjørende for at vi skal kunne vurdere riktig løsning.  
 • Oppgi avstander/mål i centimeter.

Overføring av fastmonterte hjelpemidler

 • Godkjenning fra bruker og huseier må legges ved søknaden, signert både av bruker og huseier. Det er da tilstrekkelig med siste side av aktuelle tilleggsskjema (T01, T02, T09 eller T10).  

Antall etasjer (ved søknad om heisløsning)

 • I tilleggsskjema T09 må det i felt 3 markeres for hvilken type bolig bruker bor i. Det betyr at det også må markeres om brukeren bor i flerleilighetsbygg og hvor mange etasjer det totalt er i bygget.  

Tilskudd i stedet for rampe og/eller heisløsning

 • Tilleggsskjema T09. Alle felt må fylles ut. Dersom noen opplysninger er uaktuelle bør du skrive at det er uaktuelt. Vi minner om at både bruker og huseier må underskrive på siste side, i felt 7. Her må det også fylles ut i alle de tre første feltene.  

Retningslinjer for underskrift på søknader:

For at NAV Hjelpemiddelsentral skal kunne behandle en søknad om tekniske hjelpemidler, må brukeren bekrefte ved sin underskrift, at han eller hun, ønsker å søke om dette og har gjort seg kjent med vilkårene for utlån og innhenting av nødvendige opplysninger.

Søknader som ikke er underskrevet er ikke gyldige og kan derfor ikke behandles. Merk også at det ikke er nok å skrive under på forsideark.  Disse er kun er ment som hjelp i forhold til skanning av dokumenter.

Når det er mer hensiktsmessig, kan det benyttes fullmaktsskjema som alternativ til underskrift av søker på søknadsskjema. Fullmakten skal da gis til den som begrunner søknaden.

For søknader om elektromedisinsk utstyr, kreves det at begrunner har gjennomført og bestått godkjenningsordningen. Fullmakten skal gis den som begrunner søknaden og som er godkjent formidler.

Hovedregel for hvem kan underskrive søknader eller fullmakter:

 • Søker selv, dersom denne er myndig (ikke umyndiggjort). Underskrift kan gjøres med påholden penn og skal i tilfelle merkes «m.p.p.» og gjelder kun der det er nødvendig pga fysiske begrensninger.  
 • Foreldre med foreldreansvar, for barn under 18 år.  
 • Verge/hjelpeverge dersom det er opprettet. Kopi av vergebeskikkelse skal vedlegges.  
 • Fullmektig.  

Unntak – dersom det er forhold som gjør at vedkommende ikke kan underskrive selv:

 • Nær pårørende, som ektefelle eller barn.  
 • Dersom søker er innlagt på institusjon og det ikke er nær pårørende til å underskrive, godtar vi at ansatte på institusjonen underskriver på vegne av søker.  
  • Underskriften må bekreftes med et stempel som viser at vedkommende er ansatt ved institusjonen. Dette gjelder kun første søknad. Er det senere nødvendig å søke om flere hjelpemidler, kreves det at det oppnevnes verge/hjelpeverge.  
  • Det skal alltid gis en begrunnelse for hvorfor søker ikke kan skrive under selv.  
 • Fosterforeldre og samboere:  
  • Vi godtar søknader og klager der fosterforeldre har underskrevet på vegne av sitt fosterbarn. Formelt er det barnevernet som har overtatt omsorgen for barnet. Søknad kan også fremmes av barnevernet alene.  
  • Samboerskap er en samlivsform som ikke kan likestilles med ekteskap når det gjelder underskrift. I slike tilfeller vil det alltid kreves skriftlig eller muntlig fullmakt.  

Generelt om underskrift og søknader:

I de tilfeller fullmaktsskjema benyttes, skal dette legges ved søknaden. På søknadsskjema skal det påføres de hjelpemidler det søkes om. De samme hjelpemidlene skal påføres fullmakten.

Det er ikke anledning til å søke om hjelpemidler som ikke er oppført.

Fullmaktsskjema kan brukes kun en gang. Det er således ikke anledning til å benytte samme fullmakt flere ganger, ved å stryke ut og tilføre nye hjelpemidler.

Enkelte hjelpemidler krever at det i tillegg fylles ut et tilleggsskjema. Når skjemaet har et punkt om «godkjenning», må søker og huseier/styre underskrive. Fullmakten vil ikke dekke opp for søkers underskrift. Tilleggsskjemaene inneholder vilkår det er viktig at både søker og huseier er gjort kjent med. Derfor kreves det at de bekrefter det med sin signatur. Både søker og huseier bør få en kopi av både søknad og tilleggsskjema.