Rutiner for vogn/joggevogn og barneseter i bil

Vi har utarbeidet to kartleggingsskjemaer som gjelder vogn/joggevogn og barneseter i bil. Kartleggingsskjemaene skal legges ved skjemaet «hjelp til vurdering og utprøving» og ved søknad. Bakgrunnen for dette er at vi ser at vi må etterspørre mye av den samme informasjonen.

Rutine barneseter i bil

Det kan gis stønad til barneseter i bil dersom bruker har et posisjoneringsbehov som ikke kan dekkes med barneseter som kan kjøpes i vanlig handel.

Til de minste barna (0-4år) er barneseter i vanlig handel veldig gode og det er lite forskjell fra de som NAV Hjelpemiddelsentral har i sitt sortiment. I de fleste tilfeller vil det derfor ikke være nødvendig med stønad til barnesete for barn under 4 år.

  1. ALLE saker ang barneseter i bil, uansett alder på bruker, skal først sendes til NAV Hjelpemiddelsentral som en faglig henvisning. Dette gjelder også i de saker hvor en har vedtak på barnesete fra før, og det er behov for et bytte. Det kan altså ikke benyttes «bytteskjema» på barneseter for bil. Følgende skjemaer skal benyttes:
  1. Etter faglig henvisning, og dersom det konkluderes med at det skal søkes om stønad til barnesete benyttes følgende skjemaer:

Henvendelser/søknad der denne rutinen ikke har blitt fulgt vil bli henlagt.

Rutine vogn / joggevogn

Hovedregel er at det kan gis stønad til vogn dersom bruker har et posisjoneringsbehov som ikke kan dekkes ved bruk av vogner i vanlig handel. Det kan også gis stønad til vogn i de tilfeller bruker har redusert gangfunksjon og vogner i vanlig handel ikke er store nok. 

Det gis ikke transportfeste til vogn i bil til barn under 4 år fordi barnet da blir sittende forovervendt. Anbefalingene er at barn under 4 år sitter bakovervendt i bil. En slik løsning faller derfor utenfor hensiktsmessighetsbegrepet i folketrygdloven.

  1. For vogn / joggevogn som er på rammeavtale skal følgende skjema benyttes:
  1. Vogn / joggevogn som ikke er på rammeavtale skal ALLTID først sendes inn til oss som en faglig henvisning. I henvisningen SKAL det begrunnes hvorfor ikke vogn/joggevogn på rammeavtale kan benyttes. Det er terapeut i kommunen sitt ansvar og kartlegge dette. Følgende skjema benyttes:
  1. Etter faglig henvisning, og dersom det konkluderes med at det skal søkes om stønad til vogn/joggevogn utenfor rammeavtale benyttes følgende skjemaer:

Henvendelser/søknad der denne rutinen ikke har blitt fulgt vil bli henlagt.