Rutiner for sykkel

Følgende dokumenter vil være nyttige for deg som ergo-fysioterapeut når du skal søke om sykkel til bruker. Dokumentene finner du nederst på siden eller under "Relatert informasjon".

Rammeavtale

En skal alltid forholde seg til sykler som er på rammeavtaler. Dersom en vurderer at ingen av syklene som er på rammeavtale vil fungere tilstrekkelig for bruker, skal det begrunnes spesifikt hvorfor ikke i søknad.

hjelpemiddeldatabasen.no finner du informasjon om selve rammeavtalen for sykler. Det finnes ulike «poster» på sykler. Valg av «post» skal begrunnes i søknad. Innad i hver «post» er det ulik «rangering» av syklene. Dersom en velger en annen sykkel enn rangert «1» sykkel, så skal det begrunnes spesifikt i søknad. Du vil også på hjelpemiddeldatabasen finne produktoversikt med bilder, brosjyrer og bruksanvisninger til syklene som er på rammeavtale. Men vær oppmerksom på at det er ikke alle syklene som ligger på hjelpemiddeldatabasen som inngår i en rammeavtale eller som anses som et hjelpemiddel i folketrygdens forstand. Det kan dermed ikke gis stønad til alle syklene som dere finner på hjelpemiddeldatabasen NAV Hjelpemiddelsentral står alltid fritt til å kunne vurdere hvilken sykkel som leveres ut til bruker, både ifht «post», «rangering» og gjenbruk kontra nytt.

Rutine søknad om sykkel

Dersom vi mottar henvendelser/søknad der denne rutinen ikke er fulgt, avsluttes saken.

Les først de ulike vedleggene og linkene i dette dokumentet.

  1. Dersom du ønsker å søke på en sykkel som ikke er på rammeavtale, eller det er usikkert hvilken type sykkel som er den riktige, så skal det først være en faglig henvisning. Følgende skjemaer benyttes da:
  • «Hjelp til vurdering og utprøving»
  • «kartleggingskjema for sykkel»
  1. I etterkant av en faglig henvisning, ved bytte av sykkel, og dersom du vet hvilken type sykkel du skal søke på og denne sykkelen er på rammeavtale, sendes følgende skjemaer inn:
  • «søknad om hjelpemidler»
  • «kartleggingskjema for sykkel»
  • «Informasjon om rutiner og ansvar - sykkel»
  • evt pristilbud. (Det skal alltid være vedlagt et komplett pristilbud på søkte sykkel når det søkes på AKT26. Dette fordi egenandel skal kunne beregnes.)

Ferdigheter i trafikk

Når et hjelpemiddel skal benyttes i samhandling med andre i trafikken, er det spesielt viktig å reflektere rundt problemstillinger som kan oppstå. Selv om fysisk funksjon er tilstrekkelig til å betjene sykkelen, er det ikke sikkert ferdsel i et komplekst og uforutsigbart trafikkbilde kan håndteres på en god og trygg måte. Husk også at ved bruk av hjelpemotor på sykkel oppnår en høyere fart enn ved bruk av elektrisk rullestol.

Gjeldene trafikkregler for syklende

Gjeldene trafikkregler for syklende må gjennomgås med bruker / ledsager før en vurderer å søke om stønad til sykkel. Oppdaterte regler finnes på Statens Vegvesen. www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/syklist/trafikkregler

 

Ved søknad om sykkel med hjelpemotor

Å ha en sykkel med hjelpemotor medfører forpliktelser. Å bruke sykkel med hjelpemotor er ikke risikofritt. Det er viktig at bruker setter seg inn i rett bruk og ansvar før det søkes om sykkel med hjelpemotor eller hjelpemotor til eksisterende sykkel. Ved bruk av hjelpemotor på sykkelen kommer en opp i høy fart, høyere fart enn elektrisk rullestol. Dette krever at bruker er i stand til å håndtere dette. Dette må vurderes ifht søknad om sykkel med hjelpemotor. Dersom en bruker er vurdert til å ikke kunne kjøre bil pga syn, kognitiv tilstand, rus etc så bør en heller ikke vurdere sykkel med hjelpemotor til bruker. For eldre brukere som ikke har syklet på veldig lenge bør det også vurderes spesifikt om bruker vil være i stand til å håndtere en sykkel med hjelpemotor i et trafikk bilde med både myke og harde trafikanter. Er bruker informert om at bruker kan bli erstatningspliktig hvis bruker påfører andre eller andres eiendom skade med sykkel. Dette må avklares med brukers forsikringsselskapet. Bruker har ansvar for vedlikehold og riktig oppbevaring av sykkelen. Sykkelen skal låses når den ikke er i bruk, den bør oppbevares under tak og batteriet bør tas med inn for lading.

Skjema - Informasjon om rutiner og ansvar - sykkel

Et eget vedlegg om rutiner og ansvar ved oppbevaring og bruk av sykkel med hjelpemotor. Skjemaet skal gjennomgås med bruker / ledsager. Signert skjema skal være vedlagt søknad (se kobling til skjema nederst eller relatert informasjon). Dersom dette mangler sendes søknaden i retur.

Forelesning om kognisjon

Dersom du ønsker å lære mer om kognisjon, anbefales forelesningen av psykolog Per-Ola Rike i «Godkjenningskurs elektrisk rullestol». Forelesningen omhandler hvilke kognitive utfordringer som er kritiske ved bruk av elektrisk rullestol. Innholdet har mange paralleller til bruk av sykkel med hjelpemotor. Husk at med sykkel med hjelpemotor oppnår en høyere fart enn ved bruk av elektrisk rullestol. Forelesningen varer i 16 minutter. Dersom du vil lese PowerPoint-presentasjonen, kan du laste den ned her (kunnskapsbanken).

Ved søknad om sykkel til barn

Statens Vegvesen har utarbeidet en informasjons brosjyre om nyttige tips ifht barn som skal lære seg å sykle og ferdes i trafikkbildet. Du kan laste ned brosjyren fra Statens Vegvesen direkte her.

Påhengssykler er nå mer tilgjengelig i butikker. Det har også blitt mer vanlig for familier å benytte påhengssykkel til barn. Det finnes også ulike tandemkoblinger som kan kjøpes i butikker. Dette benyttes for å koble barnet sin sykkel til foreldrene sin sykkel. Dette er en god løsning der barnet skal kunne sykle deler av en strekning for så å ha hjelp, eller dersom familier ønsker å sykle lenge enn det barnet mestrer. 

Dette er løsninger som i de aller fleste tilfeller vil kunne være tilstrekkelig for barn under 8 år. Vi vil derfor ha en strengere praksis på tandemsykler til barn som er under 8 år. 

Tandemsykkel til personer over 26 år

Ved behov for ordinær tandemsykkel med to hjul etter hverandre( evt med hjelpemotor) kan det søkes HELFO om refusjon av utgifter, ikke til NAV Hjelpemiddelsentral. Synshemmede, bevegelseshemmede og psykisk utviklingshemmede over 26 år, kan få refundert utgifter til innkjøp av tandemsykkel gjennom HELFO.

Ved behov for spesialtilpasning av ordinær tandemsykkel, kan bruker gå til anskaffelse av ordinær tandemsykkel (evt. med tilskudd bevilget etter HELFO) for så å søke om selve spesialtilpasning gjennom  AKT26 ordningen. 

Ved behov for spesielt utviklede tandemsykler kan det søkes om stønad til sykkelen gjennom AKT26 ordningen. Det må gå klart fram i søknad og kartleggingsskjema hvorfor ordinær tohjulstandem ikke kan brukes.  

Les mer om ordningen og eget søknadsskjema på helsenorge.no  

Informasjon om rutine og ansvar sykkel kan du laste ned her.

Kartleggingskjema for sykkel kan du laste ned her.