Rutine og informasjon for Innowalk

Inngangsvilkår for personer under 26 år

Innowalk er definert som et gå- og ståtreningshjelpemiddel, klassifisering 04 48 15 – 01. Inngangsvilkårene er på lik linje med andre hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. Det skal ikke stilles andre krav til vedtak, utover at løsningen er nødvendig, hensiktsmessig og enkleste, rimeligste løsning. Det er saksbehandlerne på hjelpemiddelsentralen i et tverrfaglig samarbeid, som definerer dette på lik linje som i andre saker. At bruker kan benytte et ganghjelpemiddel er ikke en avslagsgrunn, men det må begrunnes hvorfor dette ikke dekker behovet for gåtrening.Når det søkes om Innowalk skal det foreligge en målrettet plan der funksjonsnivå, målene og tiltak for å nå målene beskrives. Det er tilstrekkelig at det i søknaden er sannsynliggjort at hjelpemiddelet opprettholder- eller bedrer funksjonsevnen. Det er krevende, og i mange saker umulig, å dokumentere effekt av trening på barn/ungdom med store funksjonsnedsettelse. Det er derfor ikke et krav at effekt skal dokumenteres i form av måling etter at Innowalk har vært i bruk over tid. Dersom registreringene i siste del av arbeidsloggen viser at hjelpemiddelet er hensiktsmessig og forsvarlig i bruk, kan vedtak fattes i saken.

Utprøving

Ønske om utprøving av Innowalk meldes til NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland ved å sende inn Skjema om hjelp til vurdering og utprøving sammen med første del av arbeidslogg for Innowalk og målskjema for Innowalk. Dagens utprøvingsperiode på 4 uker, med føring av logg opprettholdes. Denne perioden skal sikre at man kommer i gang med bruken av hjelpemiddelet, og at nødvendig opplæringen og oppfølging blir gitt. I utprøvingsperioden skal fagfolkene sikre at hjelpemiddelet er hensiktsmessig og forsvarlig i bruk. Det er dette som skal dokumenteres etter endt utprøvingsperiode. Vi kan ikke forvente at effekt i form av bedret eller opprettholdt funksjon kan dokumenteres i løpet av denne perioden.

Bytte

Det skal ikke kreves ny utprøvingsperiode ved bytte av Innowalk, men kommunalkontaktperson med ansvar for oppfølgingen, må bekrefte at hjelpemiddelet er i bruk ogfortsatt er hensiktsmessig.

Oppfølging

Det er kommunens ansvar å ha løpende oppfølging av hjelpemidler, også Innowalk. Vedbehov for hjelp til justering for vekst av Innowalk, skal det sendes inn Skjema om hjelp tilvurdering og utprøving med beskrivelse av behovet, samt nye mål på bruker.Hjelpemiddelsentralene kan velge å kjøpe tjenesten Oppfølging, som i dag er prisforhandlet irammeavtalen, eller utføre tjenesten selv. Leverandøren har ikke anledning til å driveoppsøkende virksomhet mot brukerne og/eller kommunal kontaktperson eller utføreoppfølging med automatiske intervaller.

Habiliteringstjenestens involvering

Det er svært ønskelig at Habiliteringstjenesten involveres i søknaden om Innowalk. Hvorvidtdet er nødvendig at de deltar på selve utprøvingen avgjøres i hver enkelt sak. Der hvorbarnet ikke er i kontakt med Habiliteringstjenesten, anbefaler vi at 1. linjen tar ansvar for åinnhente alle nødvendige medisinske opplysninger fra lege eller sykehus etc.

Aktivitetshjelpemiddel for de over 26 år (Akt26)

Det vises til anbefalt rutine som er sendt ut fra Vedtaksnettverket. Det er viktig å presisere atdet her kun skal legges til grunn mobilisering av bevegelsesapparatet, og ikke bedring elleropprettholdelse av funksjon.

Før det søkes om stønad om Innowalk, må hjelpemiddelet prøves ut. Det sendesderfor først inn Skjema om hjelp til vurdering og utprøving. Utprøving forutsetterutlån fra leverandørens side, uten omkostninger for Folketrygden.

Innowalk skal vurderes opp mot andre enklere og rimeligere løsninger. Det må iforkant av henvisning om utprøving være gjennomført en grundig kartlegging avbrukers behov, der det bl.a. beskrives hvordan Innowalk vil kunne aktivisere brukersbevegelsesapparat.

Under utprøvingen føres logg over hensiktsmessigheten. Dvs. om Innowalk rentfaktisk fører til at bruker oppnår den ønskede aktivisering av bevegelsesapparatet.Kommunen har ansvar for utprøving og loggføring.

I søknaden skal det gå fram at kommunen påtar seg ansvar for oppfølging og bistandi bruken av Innowalk, og hvordan slik oppfølging er tenkt gjennomført.

Bruker betaler ikke egenandel for å få tilgang til Innowalk i utprøvingsperioden.

Etter at søknaden er behandlet og stønad til Innowalk er innvilget, betalesegenandel.