Tilskudd i stedet for løfteplattform, trappeheis og/eller rampe

Hensikten er å oppnå en varig godt tilrettelagt, tilgjengelig, brukbar, bolig med trinnfritt inngangsparti, i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov med teknisk forskrift (krav som gjelder for tilgjengelige boliger), og unngå midlertidige hjelpemiddelløsninger som trappeheis, løfteplattform og rampe. Målet er å bidra til flere tilgjengelige boliger i Norge.

OM ORDNINGEN

Tilskuddsordningen gjelder tiltak som gjør montering av utvendig rampe eller heis unødvendig. Ulike tiltak kan være aktuelle, som f.eks. å jevne ut helning i inngangsparti ved å grave ut eller fylle på masse, legge fast dekke i form av asfalt, belegningsstein el.l. som er egnet for rullestol/rollator, gjøre om inngangsparti til en bedre egnet plassering for å unngå at trapp må benyttes, omdisponere eller bygge på boligen for å oppnå inngangsparti, soverom, bad, stue og kjøkken på samme plan.

Det er en forutsetning at løfteplattform, trappeheis eller rampe er et reelt alternativ og ikke er eller blir installert.

Et godt samarbeid mellom bruker, håndverker/byggefirma, kommunal terapeut/boligrådgivningsgruppe og NAV Hjelpemiddelsentral, er viktig for å komme i mål. I noen tilfeller er det aktuelt med arkitektbistand.

Tilskuddsordningen ses i sammenheng med kommunens og Husbankens tilskudds- og låneordninger.

Saksgang ifht NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland starter med henvisning. Når vurdering er gjort sammen med NAV Hjelpemiddelsentral og løsning er valgt, sendes søknad. Arbeidet kan først igangsettes når vedtak er gjort. Utbetaling skjer når tiltaket er ferdigstilt og godkjent av NAV Hjelpemiddelsentral.

 

FORBEREDELSE/HENVISNING

Kommunal terapeut:

 • kartlegger brukers funksjon (hva bruker trenger hjelp til, hvordan dette gjøres, hvilke hjelpemidler som benyttes). Ta høyde for evt progresjon i sykdommen.
 • kartlegger boligen med målsatte skisser, bilder, og fremskaffe hustegninger dersom dette finnes.
 • avklarer hvilke alternativer for tilrettelegging som er mulige, eventuelt ikke mulige.
 • sender henvisning «Hjelp til vurdering og utprøving» til NAV Hjelpemiddelsentral med nødvendige tilleggsskjema, og annet materiell fra kartlegging.
 • ved behov gjennomføres felles befaring med NAV Hjelpemiddelsentral og evt kommunens boligrådgivningsgruppe

Ved behov sendes søknad om prosjekterings- og utredningstilskudd for arkitektbistand.

  

TILSKUDD I STEDET FOR RAMPE

Det er to maksimums tilskudd, som gjelder for høydeforskjell opp til 40 cm, og høydeforskjell over 40 cm. Tilskuddene er henholdsvis kr 29.700 og 53.000 pluss mva. Tilskuddene utbetales kun til medgåtte utgifter som dokumenteres. Egeninnsats blir ikke godtgjort.

 

TILSKUDD I STEDET FOR HEIS

Ved behov for heis utarbeider NAV Hjelpemiddelsentral et beregningsgrunnlag for tilskuddsbeløpet. Beløpet tilsvarer det en heis ville ha kostet om denne ble kjøpt inn. Kostnader til installasjon regnes ikke med.

 

UTFORMING AV TILTAK

Generelt er det viktig at løsning som velges tar høyde for evt progresjon i sykdommen. Det er også viktig at det er tilstrekkelig plass til nødvendige tekniske hjelpemidler som rullestol, dusjstol med små hjul, personløfter og annet som er/kan bli nødvendig, og at det er beregnet plass for medhjelper. En nøye kartlegging og funksjonsbeskrivelse av bruker er derfor viktig og vil være individuell fra person til person.

Trapp mellom etasjer

Når heis er et alternativ for adkomst til nødvendige rom, kan omdisponering av rom, ombygging eller påbygg være et alternativ for å få rommene på ett plan. Årsaker kan også være at rommene som benyttes er for små, eller at badet er plassert i en annen etasje. Det kan da være nødvendig å slå sammen rom, eller bygge nytt bad på hovedplan. Nødvendige rom defineres som bad, soverom, stue og kjøkken. Den planlagte løsningen må være funksjonell ifht brukerens behov når det gjelder:

 • størrelse på rommet
 • bredde på dører
 • terskelfritt så langt det er mulig
 • samme nivåforskjell så langt det er mulig
 • tilstrekkelig takhøyde for takheis

Trinn og helning i inngangsparti

Når rampe eller heis er et alternativ i inngangsparti til boligen, kan utjevning av uteareal være aktuelt. Å tilpasse med alternativ adkomst til bolig kan også være et alternativ. Dette kan f.eks. løses med ny gang-/kjørevei og evt ny biloppstillingsplass. Løsningen må være funksjonell, og anbefales utformet på følgende måte:

 • Horisontalt repos foran inngangsdør på minimum 1,5m x 1,5m
 • Terskelfritt så langt dette er mulig. (Ikke terskel over 2,5 cm)
 • Tilkomstvei for rullestol eller rullator utarbeidet etter følgende anbefaling:
  • Maks 1:12 stigning, helst under dette
  • Horisontale hvilerepos anbefales for minst hver 100cm høydeforskjell
  • minst 0,90 m bredde, helst bredere.
  • fast og sklisikkert dekke, helst med integrerte varmekabler. Treverk, brostein og singel regnes ikke for hensiktsmessig materiale.
  • kjørekant på ca 5cm anbefales ved fallhøyde over 20 cm
  • rekkverk påkrevet over 50 cm fallhøyde.
  • tverrfall bør ikke overstige 1:50
 • Overbygd inngangsparti og nedfelt skrapelist framfor døra
 • Biloppstillingsplass foran inngangsdør hvis mulig
 • Stikkontakt for lading av el.stol ute om nødvendig

 

FINANSIERINGSPLAN

Det settes opp en finansieringsplan som viser utgifter til tiltaket i sin helhet, og hvordan disse skal dekkes; i form av egenkapital, privatlån, og/eller tilskudd/lån fra kommunen og Husbanken. I finansieringsplanen tas beregningsgrunnlag for heis og/eller rampe med.

 

SØKNAD

Det sendes søknad på vanlig søknadsskjema, vedlagt tilleggsskjema T09, finansieringsplanen, forslag til alternativ løsning m/pristilbud, tegninger/mål som beskriver forslaget. I søknaden skal det opplyses om hvilket alternativ for utbetaling som er valgt (se avsnittet UTBETALING).

 

FERDIGBEFARING

Når tiltaket er 100% ferdigstilt, sendes melding til NAV Hjelpemiddelsentral, som foretar ferdigbefaring sammen med lokal terapeut. I enkelte tilfeller kan elektronisk dokumentasjon være tilstrekkelig. Dette avtales i den enkelte sak. Dokumentasjon på ferdigstillelse legges frem i form av bilder og mål, som viser resultatet av tiltaket detaljert – og mer oversiktlig. Tiltaket må godkjennes før utbetaling kan gjøres.

 

UTBETALING

Utgifter som er datert før vedtaksdato, blir ikke refundert. Byggherre og bruker må få informasjon om at utgifter må forskutteres.

Utbetaling skjer etter at hjelpemiddelsentralen har mottatt kvitteringer for de faktiske kostnader, utbetalingen kan ikke overstige de kvitterte kostnader. Egeninnsats godtgjøres ikke.

Kopi av kvitteringer sendes til NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland, Postboks 260, 4066 Stavanger – med forside fra www.nav.no eller merket med brukernummer/fødsels-&personnummer. Etter avtale kan kvitteringene sendes på e-post til vår boligmail nav.hjelpemiddelsentral.rogaland.bolig@nav.no merket brukernummer. Brukernummer fås ved henvendelse til kundeservice på vårt hovednummer 40702811.

Tilskuddet blir utbetalt til kontonummeret som brukeren/verge har registrert hos NAV. Har bruker to verger, må det opplyses skriftlig hvem av dem som skal ha beløpet utbetalt.

Etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland kan utbygger sende faktura direkte til hjelpemiddelsentralen uten at bruker forskuddsbetaler utgiftene. Det er en forutsetning at fakturaen er elektronisk og med betalingsfrist på minst 30 dager. Slik faktura blir ikke utbetalt før etter tidligere nevnte ferdigbefaring og godkjennelse av prosjektet fra NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

Fakturaadresse: 9908:889640782

Organisasjonsnr.: NAV 889640782

Merkes med ID: EFA4111