Viktig informasjon for alle som bistår brukere med å søke om hjelpemidler

Mangelfulle søknader skaper merarbeid og forsinkelser både for dere og oss. Nedenfor følger viktig informasjon/presiseringer, spesielt i forhold til bruk av fullmakt, samt behov for monteringstillatelse (H07) i alle saker som gjelder hjelpemidler som skal fastmonteres i bolig.

UnderskriftEn gyldig søknad skal ha brukers underskrift. Dette gjelder blant annet for å sikre at det ikke blir søkt om hjelpemidler som bruker selv ikke ønsker.I utgangspunktet godtas kun underskrift fra følgende personer:- Søker selv, dersom vedkommende er myndig. Underskriften kan evt. påføres «med påholden penn» dersom søker ikke kan skrive under pga fysiske begrensninger. Underskriften skal da etterfølges av merknaden «m.p.p.». Ved fysisk funksjonshemning kan vi godta at bruker kun skriver under med sine initialer. Skriv i så fall hvorfor bruker ikke skriver under med sitt fulle navn.- Verge/forelder med foreldreansvar, dersom vedkommende er under 18 år.- Verge eller hjelpeverge dersom dette er opprettet.Unntak:Dersom søker er dement, har en mental dysfunksjon eller en fysisk funksjonshemning som gjør at vedkommende ikke kan skrive under på søknaden selv, kan vi godta underskrift fra en nær pårørende (eks. ektefelle, barn). Husk alltid å forklare hvorfor bruker ikke kan underskrive selv.

FullmakterVi kan godta underskrift på fullmaktsskjema istedenfor på søknadsskjema. Fullmakten må da være datert og det må fremgå hvilke hjelpemidler bruker gir sin fullmakt til at det søkes om.Vi kan følgelig ikke godta «blankofullmakter» der det ikke fremkommer hvilke hjelpemidler det søkes om. En fullmakt kan kun brukes èn gang og gjelder kun for de hjelpemidlene som står oppført på fullmakten. Vi kan ikke godta gamle fullmakter der punkt 2/hjelpemidler er endret.

MonteringstillatelseVed søknad om hjelpemidler som skal fastmonteres trenger vi underskrift fra huseier på monteringstillatelse (H07). Dette gjelder også der bruker selv eier boligen. Det er altså ikke nok med brukers underskrift kun på søknad/fullmakt i slike saker. Underskrift på monteringstillatelse er viktig i forhold til ansvarsdelingen ved nedmontering.

Hjelpemidler til trening/stimulering/aktivisering/lek/sportsaktiviteterVi trenger alltid hjelpeskjema H11 sammen med søknad i slike saker (tidligere var dette ikke nødvendig for hjelpemidler til lek/sport).Årsak: For hjelpemidler til trening/stimulering/aktivisering/lek/sportsaktiviteter er det en forutsetning for at vi kan gi stønad at det inngår i en målrettet plan der funksjonsnivå, målene og tiltak for å nå disse målene beskrives. Dette står i rundskriv til §10-7 Bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd – punkt 3.3.3.

Ikke henvisning og søknad samtidigSend aldri både søknadsskjema og henvisning samtidig. Dersom det er behov for utprøving skal henvisningsskjema sendes først. Når utprøving er gjennomført sendes søknad.

 RETNINGSLINJER FOR UNDERSKRIFT PÅ SØKNADER OM

TEKNISKE HJELPEMIDLER

GENERELL INFORMASJON:

Når andre enn søker skriver under søknaden, skal det alltid begrunnes hvorfor søker ikke skriver under selv. Søknader blir returnert dersom det ikke fremgår hvem som har skrevet under søknaden, og på hvilket grunnlag det er gjort.

Vi godtar IKKE søknader uten underskrift. Årsaken til dette er at noen må stå ansvarlig for hjelpemiddelet og kan følge opp de forpliktelsene som vedtaket innebærer.

Les nøye både forsiden og baksiden av søknadsblanketten ,- der fremgår både rettigheter og plikter.

HOVEDREGEL:

I UTGANGSPUNKTET GODTAS KUN UNDERSKRIFT FRA FØLGENDE PERSONER:

Søker selv , dersom vedkommende er myndig. Underskriften kan eventuelt påføres ”med påholden penn” dersom søker ikke kan skrive under pga fysiske begrensninger. Underskriften skal da etterfølges av merknaden ”m.p.p.”

Verge/forelder med foreldreansvar, dersom vedkommende er under 18 år

Verge eller hjelpeverge dersom dette er opprettet. I så fall må vi ha en kopi av vergebeskikkelsen. Denne oppbevarer vi slik at det er unødvendig å sende den med neste gang det skal søkes om tekniske hjelpemidler

Fullmektig. I fullmaktstilfeller må vi ha en fullmakt med original underskrift fra fullmaktsgiveren. Det kan benyttes ”m.p.p.” på fullmakten, og søker gir da fullmektig anledning til å underskrive evt. senere søknader

 

UNNTAK:

• Dersom søker er dement, har en mental dysfunksjon eller en fysisk funksjonshemning som gjør at vedkommende ikke kan skrive under på søknaden selv, kan vi godta underskrift fra en nær pårørende (eks. ektefelle eller barn). Ved fysisk funksjonshemning kan vi godta at bruker kun skriver under med sine initialer. Skriv i så fall hvorfor bruker ikke skriver under med sitt fulle navn.

• Dersom søker i tilfeller som nevnt over er innlagt på institusjon og det ikke er nære pårørende i nærheten, godtar vi at ansatte på institusjonen underskriver på vegne av søker.. Underskriften må ”bekreftes” med et stempel som viser at vedkommende er ansatt ved institusjonen. MEN: underskrift fra en ansatt godtas kun på en førstegangssøknad. Dersom vi mottar flere søknader hvor ansatt har skrevet under, stiller vi krav om at det oppnevnes en verge/hjelpeverge for vedkommende.

Husk alltid å forklare hvorfor bruker ikke kan underskrive selv!

 

SÆRLIG OM FOSTERFORELDRE OG SAMBOERE:

Fosterforeldre: vi godtar søknader og klager hvor en av fosterforeldrene har underskrevet på vegne av sitt fosterbarn, selv om det formelt sett er barnevernet som har overtatt omsorgen for barnet. Vi kan i slike tilfeller ha en medunderskrift av barnevernsmyndighetene. En søknad/klage kan imidlertid fremsettes av barnevernsmyndighetene (kommunen) alene

Samboere: en slik samlivsform likestilles ikke med ekteskap når det gjelder underskrift. Her kreves det en muntlig eller skriftlig fullmakt