Ønsker du å diskutere tilretteleggingsmuligheter, ta kontakt med en av våre rådgivere på arbeid og utdanning:

 

 • Trine Lise Kjellman tlf 90135480
 • Monica Olseng Stordal tlf 41316269

Begge kan også treffes på vårt hovednummer 40702801.Hvem kan få hjelpemidler og tilrettelegging i utdanning?

Har du en funksjonsnedsettelse og tar utdanning ut over videregående nivå eller mottar arbeidsavklaringspenger, kan du ha rett til hjelpemidler.Du kan få hjelpemidler både hjemme og på studiestedet.Hjelpemidler blir gitt som utlån fra hjelpemiddelsentralen og skal leveres tilbake når utdanningen er slutt eller avbrytes, eller hvis hjelpemidlet av andre grunner ikke lenger er i bruk.Hvem kan få hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen?Både arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og arbeidssøkere kan ha rett til tilrettelegging av arbeidsplassen.For å unngå opplagte avslag oppfordrer vi brukerne og samarbeidspartnere til å ringe oss før de søker. Dette for å avklare hva som ligger under arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging og hva NAV kan bidra med. Å fylle ut søknader kan være en tidskrevende prosess, derfor er det fint å avklare ansvarsforholdet i en tidlig fase. Dette gjør at både dere og vi sparer tid. Hvis vi er i tvil vil vi alltid be dere om å søke for at dere skal få mulighet til å klage på vedtaket.Hvem gjør hva?

 • Arbeidstaker er ansvarlig for å bidra og samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon ut fra muligheter og behov.
 • Arbeidsgiver er pålagt av arbeidsmiljøloven å gi ansatte nødvendig utstyr for å utføre arbeidet og påse at utstyret ikke påfører arbeidstakeren helseskader. Er det behov for tilrettelegging, skal arbeidsgiver i samarbeid med ansatt utarbeide en individuell oppfølgingsplan.
 • NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar når behovet er varig, det vil si over to år. Tilrettelegging som er arbeidsgivers ansvar ifølge Arbeidsmiljøloven kan ikke finansieres av Folketrygden.

Når og hvordan utleveres hjelpemiddelet?Hjelpemiddelet lånes ut eller gis som et tilskudd.Hvis du får låne et hjelpemiddel skal det leveres tilbake når du ikke trenger det lenger. Sentralen har ansvaret for reparasjon og vedlikehold i utlånstiden.

 • Ved tilskudd får du et stønadsbeløp. Da er du selv ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av hjelpemidlet.
 • Et rente- og avdragsfritt lån gjelder kun for selvstendig næringsdrivende og er knyttet opp mot arbeidsforholdet.

Dersom hjelpemidlet finnes på lager, blir det sendt kommunens mottakssted.Ansvaret for å levere ut hjelpemidlet ligger hos kommunen.Dere også ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere som:

 • Bedriftshelsetjenesten
 • Verneombudet
 • Tillitsvalgt
 • NAV lokalt
 • NAV Arbeidslivssenter

Her kan du finne mer informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging i arbeid og utdanning.