Bekymring vedrørende kjøring av elektrisk rullestol

På denne siden finner du informasjon om hvordan du som kommunal formidler kan gå fram hvis du oppdager at en bruker av elektrisk rullestol ikke lenger har nødvendige ferdigheter for å ferdes sikkert med rullestolen sin.

Å betjene en elektrisk rullestol krever både kognitive og motoriske ferdigheter. Kommunen har ansvar for opplæring og oppfølging av sine brukere. Av og til oppdager formidlere eller andre i kommunen at en bruker av elektrisk rullestol/scooter utviser adferd som ikke er forenelig med grunnleggende krav til sikkerhet for omgivelsene eller seg selv. Dette kan skje gjennom egne observasjoner eller gjennom tilbakemeldinger fra publikum eller nærstående.

Årsaken til uforsvarlig bruk kan for eksempel være endring av kognitive evner grunnet demens, slag, generell alderdomssvekkelse eller endrede fysiske forutsetninger som redusert syn, hørsel eller motorikk. Rusproblematikk kan også være en årsaksfaktor.

Dersom du som kommunal formidler avdekker forhold som nevnt ovenfor bør du gjøre følgende: 

  • Kartlegg og innhent så mye informasjon som mulig
  • Hvis du etter kartleggingen mener det er behov for en ny vurdering av brukers kjøreevne sammen med hjelpemiddelsentralen sender du inn skjemaet «Hjelp til vurdering og utprøving». Skjemaet finner du i skjemaveilederen på nav.no. Resultatet av kjørevurderingen avgjør hva vi gjør videre i saken.
  • Hvis kartleggingen gjør deg sikker på at bruker ikke er egnet til å ferdes trygt i elektrisk rullestol sender du inn en bekymringsmelding til NAV Hjelpemiddelsentral. Les mer om bekymringsmelding nedenfor.

Hva bør en bekymringsmelding inneholde?

Bekymringsmeldingen skrives som et brev og sendes til hjelpemiddelsentralen sammen med førsteside for søknadsskjema (førstesiden hentes ut fra skjemaveilederen).

  • Bekymringsmeldingen bør inneholde utfyllende informasjon om hvorfor du vurderer at bruker ikke lenger er egnet til å ferdes i elektrisk rullestol. Skriv gjerne utfyllende om hvilke observasjoner som er gjort og hvem som har gjort dem.
  • Dersom du har legeopplysninger, testresultater eller annen dokumentasjon som kan underbygge vurderingen ber vi deg legge dette ved henvendelsen.

Hva skjer videre?

NAV Hjelpemiddelsentral har overordnet ansvar for at brukere av hjelpemidler utlånt fra NAV ikke representerer en vesentlig fare for seg selv eller andre. Når vi mottar en bekymringsmelding behandler vi saken som en revurdering av vedtaket på elektrisk rullestol. Dette innebærer:

  • Det sendes ut et forhåndsvarsel om tilbaketrekking av vedtak til bruker.
  • Bruker har to uker på seg til å svare skriftlig på forhåndsvarselet. 
  • Når de to ukene har gått gjør vi en endelig vurdering av om vedtaket på elektrisk rullestol skal trekkes tilbake eller om andre tiltak skal gjennomføres. Brukers tilbakemelding tas med i revurderingen av vedtaket. Andre tiltak kan for eksempel være å sette ned hastighet på rullestolen eller lignende. 
  • Bruker får så et vedtak på det vi har vurdert er nødvendig tiltak. Tilbaketrekking av vedtaket på elektrisk rullestol er som regel siste utvei og vi ønsker å vurdere andre tiltak først. Kommunen får kopi av vedtaket. Som ved ordinært retur av hjelpemidler er kommunen ansvarlig for å returnere det på vanlig måte.