Utvendige ramper og løfteplattformer

Ved behov for trinnfri adkomst til bolig (rampe og løfteplattform), er det ikke bare folketrygdlovens krav som gjelder, men også krav i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17).

Søknad

Terapeut sender inn søknad med:

  • Funksjonsbeskrivelse
  • Hvilke andre tiltak er prøvd?
  • T09 Tilleggsskjema for tilrettelegging av adkomst til og i bolig 
  • Rett signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)

I noen saker gis det råd eller anbefaling om andre mulige løsninger (se egen rutinebeskrivelse for «Rutiner for rampe- og heistilskudd»).

Utgifter til fundament og strøm

Ved søknad på løfteplattformer er det viktig at bruker gjøres oppmerksom på at utgifter til å støpe et frostfritt fundament er noe bruker må dekke selv. Framføring av strøm til løfteplattform utendørs dekkes kun fra eksisterende stikkontakt eller koplingspunkt ute. Ny strømkurs dekkes ikke.

Byggemelding og registrering

I de fleste tilfeller må montering av løfteplattformer byggemeldes. Gebyr for forenklet byggesøknad er lokalt bestemt i den enkelte kommune, og må dekkes av bruker. For verneverdige bygg (gul liste) og bygg der rampe og løfteplattform kan være til hinder for allmenn ferdsel (fortau o.l.) skal det alltid sendes byggemelding.

I tillegg skal løfteplattformer registreres i nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger (Nireg). For Oslo kommune medfører dette et gebyr fra Oslo heiskontroll på kr 2670,- (29.07.2020).