Utlån og montering av dørautomatikk/porttelefon

Det kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral om montering av dørautomatikk/porttelefon. Her er en oversikt over ansvar, krav og hva som må kartlegges før søknad.

Søknad på dørautomatikk

Søknad på dørautomatikk skal inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
 • T02 Tilleggsskjema for omgivelseskontroll, «NAV 10-07.68 Bokmål Fastsatt 01.2014 Endret 05.2020», inkl.:
  • Byggeår for bolig/hvilken byggteknisk forskrift bygget er prosjektert etter
  • Åpningskraft/trekkraft på dør/dører
  • Hvilken/hvilke dør/dører det gjelder
  • Signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)
 • Informasjon om aktuell dør/dører; produsent, type dør, eventuelt brannklassifisering (f.eks. B30, A60, EI30/60). Send gjerne bilde av dør, karm/låskasse og merking som vedlegg til henvendelsen.
 • Skriftlig dokumentasjon fra dørprodusent som bekrefter at aktuell dør er klargjort/godkjent for montering av dørautomatikk (hvilket elektrisk sluttstykke det er utfrest for, samt forsterket dørblad), og at dette ikke vil forringe en eventuell brannklassifisering. 

Annen informasjon som er relevant for søknad på dørautomatikk

 • Folketrygden dekker ikke utgifter til nødstrøm/UPS (Uninterruptible Power Supply).

  • Etter TEK17 § 11-13 er det krav om avbruddsfri strømleveranse til dører i rømningsvei og dører som er utgang direkte til sikkert sted fra en branncelle. Det stilles ikke et absolutt krav om nødstrøm på dører der dette ikke er pålagt iht. TEK17, men det bør anbefales og vurderes hva som er hensiktsmessig. Det avgjørende i en slik vurdering er at det ikke monteres dørautomatikk uten avbruddsfri strømleveranse, dersom det kan medføre risiko for at bruker (eller andre) ikke kommer seg ut av rommet ved brann eller andre kritiske hendelser. Krav til avbruddsfri strømleveranse kan følgelig også gjelde dører til rom (f.eks. soverom og bad) som ikke åpenbart faller inn under definisjonen av rømningsvei.

  • Det er stønadsmottaker som har ansvar for at nødstrøm installeres og vedlikeholdes, og som må betale kostnadene for dette. Hvordan dette reguleres i et boligsameie, blir et forhold mellom stønadsmottaker og sameie/borettslag. 

  • Bruker vil kunne be om et tilbud på nødstrøm fra leverandøren som prosjekterer dørautomatikk for NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom bruker ønsker å benytte seg av tilbudet, vil leverandør fakturere bruker direkte for nødstrøm. Det er huseiers og ikke hjelpemiddelsentralens ansvar å føre tilsyn med at nødstrøm faktisk monteres, jf. revidert tilleggsskjema for omgivelseskontroll (T02). 

  • Relevante krav til rømning og nødstrøm står i byggteknisk forskrift, TEK17 §§ 11-11, 11-13 og 11-14.

 • Det kan legges ved et dokument der huseier skriftlig påtar seg ansvaret for dørens soliditet og tar ansvar for bytte av dør ved eventuell slitasje/skade som dørautomatikken kan påføre. Dette gjelder i de tilfeller der det ikke er mulig å innhente dokumentasjon på aktuell inngangsdør til flerleilighetsbygg fordi døren er umerket, eller dørprodusent er avviklet, men dør/karm har en kvalitet som antas å tåle belastningen av en dørautomatikk. NB: Gjelder ikke branndører.
 • Ved dørbytte før montering av dørautomatikk må den nye døren være montert før søknad.
 • Ved behov for dørautomatikk til garasje må det framkomme om bruker selv kjører bil. Det skal vurderes om det er mulig å bli plukket opp av annen sjåfør utenfor hovedinngang eller annen dør med dørautomatikk. Huseier, ev. kommunen er ansvarlig for at atkomst er vedlikeholdt (måket, strødd). 

Hvem er ansvarlig for montering og drift av dørautomatikk i boliger

Hvem som har ansvar for dørautomatikk er i hovedsak regulert av Plan- og bygningsloven. Den tekniske forskriften som følger loven, TEK(årstall), utdyper lovteksten. Hvilket år bygningen ble prosjektert vil påvirke om det er Folketrygden eller huseier som er ansvarlig for installasjon, drift og vedlikehold av dørautomatikk.

TEK97 gjelder for bygg prosjektert i 1997, frem til neste revisjon av TEK. TEK10 gjelder for bygg prosjektert i 2010 (betydelig endret i 2015), frem til neste revisjon av TEK. TEK17 gjelder for bygg prosjektert i 2017, frem til dags dato.

Huseiers ansvar for dørautomatikk:

 • Huseier har ansvar for dørautomatikk på alle dører i atkomst- og rømningsveier som har trekkraft på 20 N (= 2 kg) eller mer i boliger prosjektert etter TEK 10 fra 2010-2015, og 30 N (= 3 kg) eller mer i boliger prosjektert etter TEK10 fra 2015-2017 eller senere.
 • Huseier har ansvar for dørautomatikk dersom det er gjort bygningsmessige endringer som omfatter dørene, i de tilfeller ombyggingen faller inn under TEK10 eller senere.

Folketrygdens ansvar for dørautomatikk:

 • Det kan søkes om dørautomatikk til dører i flerleilighetsbygg oppført etter TEK97 eller tidligere, dersom minst én person i bygget trenger det av medisinske årsaker.
 • Det kan søkes om dørautomatikk til dører med trekkraft under 20 N / 30 N (se over) i flerleilighetsbygg oppført etter TEK10 eller senere, dersom bruker av medisinske årsaker ikke klarer å åpne døren, selv om krav til trekkraft i henhold til TEK er oppfylt.
 • Det kan søkes om dørautomatikk i private boliger.

Dørautomatikk/porttelefon på fellesdører og branndører

I følge Brann- og eksplosjonsvernlovens §6, plikter eier av byggverk å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Eier og bruker av byggverk plikter også å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.

I de tilfeller det ønskes lån av dørautomatikk/porttelefon fra NAV Hjelpemiddelsentral, er det et krav at døren har en kvalitet som tåler montering, og at en eventuell brannklassifisering ikke vil forringes ved montering av hjelpemiddelet. 

Ved henvendelse til NAV Hjelpemiddelsentral om behov for dørautomatikk/porttelefon må det vedlegges skriftlig dokumentasjon fra dørprodusent på følgende:

 • At dør/karm er forsterket for å tåle belastningen av en skyvende/trekkende dørautomatikk, og at dette ikke vil forringe en eventuell brannklassifisering. 
 • For branndører må det bekreftes at døren er klargjort for elektrisk sluttstykke, det vil si at døren er frest ut for elektrisk sluttstykke Step 92/925 (låst dør) eller Step 90 (ulåst dør). 

Det kan ikke monteres dørautomatikk/porttelefon på branndører som ikke kan knyttes til en ansvarlig dørprodusent. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å innhente dokumentasjon på aktuell dør fordi døren er umerket, eller dørprodusent er avviklet. Huseier bør da oppfordres til å bytte til en dør som er klargjort/forsterket for montering av dørautomatikk. Bytte av dør er et ufravikelig krav når det gjelder branndører. På inngangsdører til flerleilighetsbygg hvor dør/karm har en kvalitet som antas å tåle belastningen av en dørautomatikk, kan hjelpemiddelet unntaksvis innvilges. Dette forutsetter at huseier skriftlig påtar seg ansvaret for dørens soliditet og tar ansvar for bytte av dør ved eventuell slitasje/skade som dørautomatikken kan påføre.

Folketrygden dekker ikke bytte av dør, men det kan søkes kommunen om tilskudd til dette.

Huskeliste for hjemmebesøket hos bruker

 • Kartlegg brukers fysiske funksjon og behov for hjelpemiddel.
 • Finn ut hvilket år bygget er prosjektert.
 • Dersom bygget er prosjektert etter TEK10 eller senere – mål trekkraften på aktuell dør.
 • Finn merking og eventuelt serienummer på døren, karm/låskasse og ta gjerne bilde av dør og merking.
 • Finn ut hvilket firma som har produsert døren. Ta kontakt og be om skriftlig dokumentasjon på at aktuell dør er klargjort/godkjent for montering av dørautomatikk, og at dette ikke vil forringe en eventuell brannklassifisering.
 • Dersom døren er godkjent for montering - send inn en skriftlig henvendelse om behovet til hjelpemiddelsentralen.
 • Dersom døren ikke er godkjent for dørautomatikk må døren vurderes særskilt.
  • Brannklassifiserte dører som ikke kan dokumenteres godkjent må uten unntak byttes før videre utredning.
  • Inngangsdører uten brannklassifisering; se unntak beskrevet i forrige avsnitt.

Det anbefales at ergoterapeut i størst mulig grad oppfordrer bruker/huseier om å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Definisjoner

Dørautomatikk: Betegnelse på elektrisk styring av åpning og lukking av dører.

Porttelefon: Består av en toveis kommunikasjonsløsning inne/ute og et elektrisk sluttstykke i dørkarmen.

Nødstrøm: Batteripakke som kan forsyne dørautomatikken med strøm slik at automatikken fungerer ved strømbrudd. Den vanligste løsningen heter UPS (uninterruptible power supply). I forrige byggtekniske forskrift (TEK 10) og i gjeldende byggtekniske forskrift (TEK 17) er det krav til at dører som er påmontert dørautomatikk skal ha en form for nødstrøm i en gitt tid etter at strømmen er brutt.

Folketrygd: Rettigheter til varig lån av hjelpemidler er hjemlet i Lov om folketrygd. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo er forvaltningsinstans.

Bruker: Bruker av hjelpemiddelet, det vil si den personen som har rettighet til å låne hjelpemiddelet fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Huseier: I privat bolig: Beboer/bruker eller utleier. I flerleilighetsbygg: Representant for styret i borettslag eller sameie.

Ansvar: I denne sammenheng finansiering av produkt og tjenestekjøp tilknyttet produktet; montering, ettersyn, reparasjon og demontering.