Ifølge Brann- og eksplosjonsvernloven (14.6.2002 nr. 20) § 6 plikter eier av byggverk å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. § 2-1 sier videre at «eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt, og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann».

Direktorat for byggekvalitet har et spesielt fokus på tilsyn tilknyttet universell utforming i årene 2013-2015 og har i den anledning utarbeidet en egen veileder.

Presisering av regelverk

I de tilfeller folketrygden måtte ha ansvar for dørautomatikk på branndører, er det et krav at døren har en kvalitet som tåler denne monteringen og at døren oppfyller kravene i teknisk forskrift. Døren må også være godkjent for ettermontering av dørautomatikk.

Det betyr at der det ønskes ettermontering av dørautomatikk i regi av hjelpemiddelsentralen, må døren tilfredsstille tilgjengelighetskrav og brannkrav. Disse kravene varierer mellom de forskjellige forskriftene. Det er ikke aktuelt med ettermontering av dørautomatikk hvis døren ikke oppfyller kravene. Der hvor kravene er oppfylt og bruker fortsatt ikke klare å håndtere døren, kan det sendes inn en utredning for dørautomatikk gjennom folketrygden.

Dør og karm må være godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Det er byggeiers ansvar å fremskaffe dokumentasjon fra dørprodusent på at dør og karm er godkjent for ettermontering, som legges ved utredningen som sendes hjelpemiddelsentralen.

Det kan ikke monteres trygdefinansiert utstyr som ødelegger eller forringer dør evt. brannklasifisering. Det er byggeiers ansvar å sørge for en eventuell ny dør som er godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Bytte av dør dekkes ikke av Folketrygden, men det kan søkes tilskudd gjennom Husbanken. Byggeier kan velge å kjøpe en branndør med ferdig påmontert automatikk, men Folketrygden dekker ikke innkjøpt utstyr av andre.

Merking av dør, branndør evt. dørbytte

Umerkede dører som ikke kan knyttes til en dørprodusent, må byttes. Folketrygden dekker ikke utgifter knyttet til fremskaffing av nødvendig dokumentasjon, gebyr for ommerking eller bytte av branndør (om dette er nødvendig for å opprettholde påkrevet kvalitet).

Det må fremlegges dokumentasjon fra dørprodusent på alle fellesdører, inklusive leilighetsdør, på at dør/karm er forsterket/klargjort og godkjent for en ettermontering.  Kostnader for ny merking av dør dekkes ikke av folketrygden.

Vi har ingen fullstendig liste over hvilke dører som kan påmonteres automatikk, dette må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Nedenfor følger informasjon om de mest vanlige dørmerkene:

Branndører i stål (A60)

Ståldører har ett nummer på dørbladet og ett nummer på karmen som må oppgis til produsent. Godkjenning skal gis per dør. Innhenting av informasjon/godkjenning fra produsent er ikke NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar.

Leverandør

Telefon

E-post
Robust                         

97 42 11 16   

kundesupport@robust.se
Daloc51 77 00 40daloc@daloc.no
Ulefos Brug35 94 94 50ulefos.brug@ulefos.no
Lande Mek Verksted             69 16 43 44landemek@landemek.no
Rapp Pyrotec75 59 16 00sales@rappbomek.com
Atlas Industri61 24 70 50atlas@atlasindustri.no

Aluminiumsdører A/EI 30/60

Her må det fremlegges dokumentasjon fra dørprodusent om at dør/karm er forsterket/klargjort og godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Innhenting av informasjon/godkjenning fra produsent er ikke NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar.

Branndører i tre (B30/EI30)

Tredører har ett nummer/merker på enden av dørbladet og i karmen. Det kan også være merke på toppen av dørbladet. Innhenting av informasjon/godkjenning fra produsent er ikke NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar.

LeverandørTelefonE-post
Swedoor/JeldWen22 02 72 00www.swedoor.no/kontakt-oss/ (nettside)
Nordic Door38 33 05 00post@nordicdoor.no
SCC Vannas Dörr +46 93 53 46 60kundeservice@sscgruop.se
AT Tre  62 42 96 80firmapost@attr.no

Konsekvenser for utredning

Skjemaet "Hjelp til vurdering og utprøving" og tilleggsskjema T02 sendes inn på vanlig måte. Dersom det er fellesdør eller branndør, må dokumentasjon fra dørprodusenten på at dør/karm er forsterket/klargjort for ettermontering og at en modifisering ikke vil forringe brannklassifiseringen når det er en branndør. Uten denne dokumentasjonen kan ikke hjelpemiddelsentralen starte utredningen og en søknad på dørautomatikk vil heller ikke kunne innvilges.

Vi oppfordrer lokale formidlere til å gjøre brukerne oppmerksomme på presiseringen i regelverket når de kartlegger brukerens behov for automatisk døråpner, slik at man ikke skaper urealistiske forventninger.

Endringen av brannklassifisering og krav gjelder også i forhold til innsetting/demontering av elektrisk sluttstykke. Det berører også porttelefonanlegg på branndører der det ikke er klargjort for elektriske sluttstykker fra produsentens side.