Arbeidsstoler

Hjelpemiddelsentralen kan gi arbeidsstoler og –bord til bruk i dagliglivet dersom det er nødvendig. Hvem som kan få arbeidsstol og –bord avhenger av hvilket behov hjelpemidlene skal dekke og hvor de skal brukes.

Arbeidsstol og –bord for barn og unge til bruk i hjemmet 

Dersom arbeidsstol og -bord fra vanlig handel ikke fungerer hensiktsmessig for å utføre en aktivitet i dagliglivet, kan det søkes om via hjelpemiddelsentralen. Prisforhandlede hjelpemidler må alltid vurderes først.  

Arbeidsstol og –bord for barn og unge til bruk i barnehage og skole 

Det er skolens ansvar å tilrettelegge for alle sine elever etter opplæringsloven. Enklere kontorstoler og arbeidsbord med hev/ senk for barn fra vanlig handel må derfor vurderes først og skal dekkes av skolen. Utstyr til trening, stimulering og aktivisering på skolen og i barnehagen, defineres som utstyr til bruk i spesialpedagogiske tiltak. Slikt utstyr kan ikke dekkes av folketrygden, jf. § 10-8.  Det kan gis stønad i form av hjelpemidler til bruk i dagliglivet og til bruk i barnehagen, grunnskolen, den videregående skolen, og til bruk i lærlingeordningen for å avhjelpe et praktisk behov. Dersom det konkluderes med at de medisinske vilkårene for stønad til arbeidsstol fra folketrygden er oppfylt, må saken vurderes etter folketrygdloven § 10-8.  For å avgjøre om arbeidsstol og -bord kan dekkes av folketrygden må det foreligge en god funksjonsbeskrivelse, samt en beskrivelse av hvordan hjelpemidlet direkte kan avhjelpe behovet. I søknaden må det også komme frem hvilke tiltak eller løsninger som er prøvd ut og hvorfor de ikke fungerte. Arbeidsbord med hev/senk ansees som skolens ansvar. Dersom det i tillegg er behov for vinkelregulerbar bordplate, kan dette gis gjennom folketrygden. 

Arbeidsstol for barn med ADHD/ Autisme 

Dersom diagnosen medfører motoriske vansker og/eller fysiske utfordringer, og en arbeidsstol fra folketrygden kan føre til at barnet fysisk greier å sitte på skolen, kan arbeidsstol til denne gruppen komme inn under folketrygdloven sitt ansvar. Det kreves at stolen direkte avhjelper en nedsatt funksjonsevne i forhold til å sitte på skolen.   Dersom behovet for stolen er knyttet til å føle seg trygg og/eller oppleve ro, er dette mer knyttet til behandling, og dermed utenfor folketrygden sitt ansvar.