Arbeidsstol og –bord for barn og unge til bruk i hjemmet 

Dersom arbeidsstol og -bord fra vanlig handel ikke fungerer hensiktsmessig for å utføre en aktivitet i dagliglivet, kan det søkes om via hjelpemiddelsentralen. Prisforhandlede hjelpemidler må alltid vurderes først.  

Arbeidsstol og –bord for barn og unge til bruk i barnehage og skole 

Det er skolens ansvar å tilrettelegge for alle sine elever etter opplæringsloven. Enklere kontorstoler og arbeidsbord med hev/ senk for barn fra vanlig handel må derfor vurderes først og skal dekkes av skolen. Utstyr til trening, stimulering og aktivisering på skolen og i barnehagen, defineres som utstyr til bruk i spesialpedagogiske tiltak. Slikt utstyr kan ikke dekkes av folketrygden, jf. § 10-8.  Det kan gis stønad i form av hjelpemidler til bruk i dagliglivet og til bruk i barnehagen, grunnskolen, den videregående skolen, og til bruk i lærlingeordningen for å avhjelpe et praktisk behov. Dersom det konkluderes med at de medisinske vilkårene for stønad til arbeidsstol fra folketrygden er oppfylt, må saken vurderes etter folketrygdloven § 10-8.  For å avgjøre om arbeidsstol og -bord kan dekkes av folketrygden må det foreligge en god funksjonsbeskrivelse, samt en beskrivelse av hvordan hjelpemidlet direkte kan avhjelpe behovet. I søknaden må det også komme frem hvilke tiltak eller løsninger som er prøvd ut og hvorfor de ikke fungerte. Arbeidsbord med hev/senk ansees som skolens ansvar. Dersom det i tillegg er behov for vinkelregulerbar bordplate, kan dette gis gjennom folketrygden. 

Arbeidsstol for barn med ADHD/ Autisme 

Dersom diagnosen medfører motoriske vansker og/eller fysiske utfordringer, og en arbeidsstol fra folketrygden kan føre til at barnet fysisk greier å sitte på skolen, kan arbeidsstol til denne gruppen komme inn under folketrygdloven sitt ansvar. Det kreves at stolen direkte avhjelper en nedsatt funksjonsevne i forhold til å sitte på skolen.   Dersom behovet for stolen er knyttet til å føle seg trygg og/eller oppleve ro, er dette mer knyttet til behandling, og dermed utenfor folketrygden sitt ansvar.