NAV Hjelpemiddelsentral Oslo sin rolle

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo kan gi stønad til individuell tilrettelegging i form av hjelpemidler eller ombygging av maskiner, dersom arbeidstakeren har et varig behov og tiltaket vil avhjelpe funksjonsnedsettelsen direkte. Stønaden kan gis i form av utlån av hjelpemidler eller tilskudd til anskaffelse.

Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven et betydelig ansvar for tilrettelegging av arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver må derfor være involvert i alle saker som gjelder arbeidsplasstilrettelegging.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo kan bistå med rådgivning og utredning/utprøving ved behov for spesiell tilrettelegging for arbeidssøkere, personer under arbeidsavklaring, arbeidstakere og personer under utdanning. 

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen

Les mer om hjelpemidler under utdanning

Hjelpemiddelsentralen har et arbeidsrettet veiledningstilbud til brukere med funksjonsnedsettelser innen syn, hørsel og ervervede hjerneskader. Vi bistår arbeidsgivere med råd og veiledning, og tilbyr individuell yrkes- og arbeidsveiledning for å finne arbeidsmuligheter.

Les mer om arbeidsrettet veiledning

Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal bidra til at personer med behov for bistand fra NAV skal få eller beholde en jobb, samtidig som den støtter arbeidsgivere som inkluderer deg som har nedsatt arbeidsevne. Avtalen inngås mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og NAV.

Les mer om tilretteleggings- og oppfølgingsavtale

Funksjonsassistanse er et tiltak for arbeidstakere med nedsatt fysisk funksjonsevne og synshemmede.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har egne kontaktpersoner for funksjonsassistanse, som kan kontaktes via sentralens hovedtelefonnummer.

Les mer om funksjonsassistanse

Kompetanse ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

På NAV Hjelpemiddelsentral Oslo finnes det rådgivere som jobber spesielt med arbeidsplasstilrettelegging. Disse har forskjellig fagkompetanse, som synspedagog, optiker, audiograf, audiopedagog, tekniker, ergoterapeut, fysioterapeut, trygdefaglig rådgiver og tegnspråktolk.

Fagområdene er:

 • Syn
 • Hørsel
 • Tegnspråktolker 
 • Kognisjon/skader i hjernen
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon/ IKT
 • Redusert fysisk funksjonsevne
 • Tilgjengelighet på arbeidsplassen
 • Funksjonsassistanse
 • Lese- /sekretærhjelp

Les mer om hva NAV Hjelpemiddelsentral Oslo kan bidra med

Har du et spørsmål eller vil drøfte en sak med oss?

Ta kontakt på telefon eller e-post.

Har du behov for bistand for utprøving/vurdering eller arbeidsplassbesøk?

Send inn en skriftlig henvisning – se skjemaveilederen

 • Velg «Hjelpemidler og tilrettelegging» og tema
 • Klikk "Jeg trenger hjelp til vurdering og utprøving av hjelpemidler"
 • Kryss av for at "Jeg skal vurdere hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet"
 • Kryss av for andre aktuelle temaer

Skriv ut skjemaene du får link til og send til adresse angitt på førstesiden.

Ønsker du å søke hjelpemidler til bruk i arbeid/arbeidsrettet tiltak/utdanning?

Send inn en skriftlig søknad – se skjemaveilederen

 • Velg «Hjelpemidler og tilrettelegging» og tema
 • Velg «Jeg har …og vil søke om hjelpemidler»
 • Kryss av for at "Jeg trenger hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet"
 • Kryss av for andre aktuelle temaer

Skriv ut skjemaene du får link til og send til adresse angitt på førstesiden.