Tilrettelegging for barn med hørselsvansker i barnehage og skole

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland jobber for at barn med hørselsvansker i barnehage og skole skal få best mulig utgangspunkt for å høre og oppfatte talespråk. Noen barn bruker høreapparat, mens andre har nedsatt hørsel uten å kunne nyttiggjøre seg høreapparat. Vi vet at alle barn med hørselsvansker vil ha god nytte av hørselstekniske hjelpemidler. Dette gjelder spesielt barn med høreapparat, da høreapparat aldri vil gi normal hørsel og det kan være utfordringer knyttet til høreapparatbruk.

I skole og barnehage består det hørselstekniske utstyret barnet får i utlån fra oss av flere komponenter. På skole kan hjelpemidlene være en eller flere mikrofoner som pedagog og medelever skal snakke i og høyttalere der stemmen til den som snakker høres av alle, også barnet som er hørselshemmet. Barn med høreapparat vil ha mulighet til å få stemmen til den som snakker i mikrofonen direkte inn i ørene via høreapparatene. I barnehage vil det som regel være tilstrekkelig med en mikrofon og lyd til høreapparat uten bruk av høyttaler.

Skole eller barnehage har ansvar for kartlegging av barnets behov, samt søke om hørselstekniske hjelpemidler. Dette kan gjøres i samarbeid med Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT). Foreldre/foresatte skal signere søknaden.

Søknadsskjema finner du ved å klikke her

NAV Hjelpemiddelsentral mottar søknader for barn i barnehager og skoler fra hele fylket. Vi har ansvar for bestilling av hjelpemidler, utlevering, opplæring i bruk samt vedlikehold av det hørselstekniske utstyret etter feilmelding fra skolen. Det er skolen som har ansvar for at hjelpemidlene blir brukt. Hjelpemidlene følger eleven ved flytting til ny skole. Det er nåværende skole som er ansvarlig for å flytte hjelpemidlene og sørge for at skolen får informasjon om at de kan kontakte NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ved behov for bistand. Skole som mottar hjelpemidlene har ansvar for å montere dem og ta dem i bruk. Rådgivning rundt bruk av hjelpemidler eller bistand ved teknisk svikt kan skje ved bruk av lyd/bilde kommunikasjon.

Personer med nedsatt hørsel er ekstra avhengig av et godt lydmiljø for å ha best mulig grunnlag for taleoppfattelse og læring. Et annet tiltak NAV hjelpemiddelsentral utfører er akustikkmålinger i undervisningsrom og oppholdsrom. Det er måling av støy fra faste elektriske installasjoner, vurdering av lydisolasjon og måling av etterklangstid som foretas ved en akustikkmåling. I etterkant av måling mottar barnehage eller skole en rapport med måleresultat, og forslag til eventuelle utbedringer. Her følger vi krav fra NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper. Eier av barnehage eller skole må selv sørge for at utbedringer blir gjort, og dekke kostnader i forbindelse med dette. Måling av akustikk kan søkes via samme søknadsskjema som hjelpemidler.

Dersom du ønsker mer informasjon om hørsel, hørselsvansker og tilrettelegging kan du besøke følgende nettsteder;

www.kunnskapsbanken.net/horsel

www.statped.no

www.hlf.no

www.godlydiskolen.no

www.sansetap.no

www.udir.no veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming