Dette vil bidra til at den enkelte i størst mulig grad mestrer å bo i eget hjem og at den enkeltes behov for øvrige tjenester minker. Hjelpemiddelsentralen arbeider i hovedsak med tekniske og ergonomiske tiltak overfor enkeltbrukere. Vi kan gi råd i valg av løsninger og tilpasse ulike hjelpemidler til bruk i boligen 

Samarbeidspartnere

Ved behov for tilrettelegging i bolig skal du ta kontakt med fysio-/ergoterapitjenesten i din kommune. Dersom det er behov for råd- og veiledning vil terapeuten sende henvisning til Hjelpemiddelsentralen for bistand i saken.

Husbanken er en sentral samarbeidspartner i boligsaker.

  • Du kan finne informasjon om Husbankens ordninger på husbanken.no