Hørselsområdet

Hørselsområdet ved Nav Hjelpemiddelsentral Nordland ivaretar behovet for hørselstekniske hjelpemidler for brukere i alle aldre i Nordland fylke.

Barnehage og skole

Vi jobber for at barn med nedsatt hørsel som går i barnehage og skole skal få det beste utgangspunktet vi kan gi for at de skal kunne høre og oppfatte talespråket på best mulig måte. Noen barn bruker høreapparat, mens andre har nedsatt hørsel uten å kunne nyttiggjøre seg høreapparat. I skole og barnehage består det hørselstekniske utstyret barnet får til utlån fra oss av flere komponenter. Enkelt forklart er det en eller flere mikrofoner som pedagog og medelever skal snakke i og høyttalere der stemmen til den som snakker høres av alle, også barnet som er hørselshemmet. Barn med høreapparat vil ha mulighet til å få stemmen til den som snakker inn i mikrofonen direkte inn til høreapparatene. Det er skole eller barnehage som søker om hørselsteknisk utstyr, gjerne i samarbeid med Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT). Foreldre/foresatte signerer søknaden (se nav.no for søknadsskjema).  Vi på hørselsområdet mottar søknader for barn i barnehager og skoler i hele fylket. Vi har ansvar for bestilling, utlevering, opplæring i bruk samt vedlikehold av det hørselstekniske utstyret.

Arbeidsliv

Våre rådgivere på hørselsområdet mottar ofte søknader der en person i arbeidslivet trenger bistand til tilrettelegging innenfor hørselsområdet. Det kan være hjelp til tilkobling mellom telefon og høreapparat, mikrofon for bruk i møtesammenheng og vurdering av lydmiljø (se avsnitt om akustikk). Hvem som dekker kostnader til hørselsteknisk utstyr vurderes fra sak til sak. Arbeidsgiver har ansvar for tilrettelegging for alle på arbeidsplassen, også hørselshemmede. Vedtaksenheten på NAV Hjelpemiddelsentral Nordland avgjør i enkeltsakene hvem som skal dekke utgiftene. Uavhengig av om arbeidsgiver skal dekke kostnader av utstyr, vil vi på hørselsområdet låne ut utstyr slik at bruker kan finne ut om det er et hjelpemiddel han kan nyttiggjøre seg av. Vi kan videre bidra med opplæring i bruk og vedlikehold av utstyret, råd om generell tilrettelegging for hørselshemmede og måling av akustikk. Personer med 3-årig helsefaglig utdannelse eller arbeidsgiver kan stå som begrunner på søknad om tilrettelegging på arbeidsplassen for arbeidstakeren.

Akustiske målinger

Personer med nedsatt hørsel er avhengig av godt lydmiljø for å ha et best mulig grunnlag for taleoppfattelse. Måling av akustikk søkes på ved utfylling og innsending av søknadsskjema (finnes på nav.no). Det er måling av støy fra faste elektriske installasjoner, vurdering av lydisolasjon og måling av etterklangstid som foretas ved en akustikkmåling. I etterkant av målingen mottar barnehage/skole/arbeidsplass en rapport med måleresultat, og forslag til eventuelle utbedringer (følger krav fra NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper). Barnehage/skole/arbeidsplass må selv sørge for at utbedringer blir gjort, og dekke kostnader i forbindelse med dette.

Hørselshjelpemidler i hjemmet

Alle kommuner har en hørselskontakt som kan bestille eller søke på hørselshjelpemidler til bruk i hjemmet. Dette er hjelpemidler for ulik type varsling (brann, dør, telefon m.fl.), lydoverføring (fra tv, radio), spesialtelefoner, mobilslynge for forbindelse mellom mobiltelefon og høreapparat og enkel samtaleforsterker. Hørselskontakten foretar utredning av behov for enkeltbrukeren, søker på hjelpemidlene, og leverer ut/installerer hos brukeren når produktene har ankommet det kommunale lageret. Ta kontakt med en av oss på hørselsområdet for informasjon om hvem som er hørselskontakt i din kommune, eller ring vårt kundesenter på tlf: 40 70 28 18

Utprøving på Hjelpemiddelsentralen

Mange brukere trenger mikrofoner til bruk i samtale i dagliglivet, der stemmen til den som snakker sendes direkte til høreapparatet. Når den enkle samtaleforsterkeren som hørselskontaktene kan bestille ikke er tilstrekkelig, kan brukeren søkes inn til utprøving av mer avanserte, trådløse samtaleforsterkere hos oss på Hjelpemiddelsentralen. Hørselskontakten eller andre med treårig helsefaglig utdanning kan stå som begrunner på søknadsskjema. Hjelpemiddelet bruker får vurderes ut fra brukers hørsel, behov, type høreapparat, tekniske egenskaper, syn og motorikk samt våre gitte rammer av hjelpemidler vi har mulighet til å låne ut.

Bistand til tilrettelegging på arbeidsplassen starter også ofte med en samtale, eventuelt utprøving av hjelpemidler her, før vi eventuelt reiser ut til arbeidsplassen.

Mange som bruker høreapparat har utfordringer med å snakke i mobiltelefon. Under utprøving på Hjelpemiddelsentralen får brukeren mulighet til å prøve mobilslynge for forbindelse mellom mobiltelefon og høreapparat.

For spørsmål innenfor hørselsområdet, ta kontakt med en av oss.

inger.lise.soloy.neef@nav.no

erlend.eggestad@nav.no