En komplett søknad skal være:

  • underskrevet av bruker (bruker eller foreldre/verge dersom bruker er under 18 år)
  • det skal fremkomme tydelig hva det søkes om 
  • behovet skal være begrunnet.
  • begrunnelsen skal beskrive søkerens funksjon og hvorfor hvert av hjelpemidlene er både hensiktsmessig og nødvendig.
  • det må videre være vurdert at enklere/rimeligere tiltak ikke avhjelper brukers behov.
  • en skal beskrive hva som har vært prøvd ut av tiltak, men som ikke har vært tilstrekkelig til å dekke brukers behov.

Det er særlig to forhold vi ønsker fokus på med denne informasjonen vedrørende søknader på avanserte kommunikasjons- og/eller kognisjonshjelpemidler. Disse opplysningene skal være med i søknaden når den sendes inn til oss:

1. Opplærings - og oppfølgingsansvarlig

Avanserte kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler krever god og tett oppfølging over tid for at hjelpemidlet skal bli tatt i bruk og bli funksjonelt for bruker.

Oppfølgings- og opplæringsansvarlige skal derfor være avklart før en søker og navn og kontaktinformasjon skal fylles ut i søknadens punkt 8.

Uten dedikerte oppfølgingsansvarlige har vi erfart at hjelpemidlet i mindre grad blir tatt bruk og fulgt opp. Vi vurderer derfor at hjelpemidlet ikke er hensiktsmessig hvis det ikke er avklart hvem som skal ha opplærings- og oppfølgingsansvaret.

2. Tilleggsskjema T08 og T13

Tilleggsskjema i forhold til kommunikasjon; T08 og tilleggsskjema i forhold til kognisjon; T13 skal følge med søknadene inn til oss på avanserte kommunikasjons- og kognisjons hjelpemidler.

Tilleggsskjema er utarbeidet sentralt og er like for hele landet. Punktene en blir bedt om å fylle ut bidrar til kartlegging av brukers funksjon og hjelper oss som rådgivere til å kvalitetssikre at hjelpemidlene dekker brukers behov, eller om vi bør gå i dialog rundt andre alternativ.

Avanserte kommunikasjons- og kognisjons hjelpemidler krever programmering og tett oppfølging. Oversikt finner du i rammeavtalene.

 

Dersom opplærings- og oppfølgingsansvarlig og tilleggsskjema ikke følger med i søknaden vil opplysningene bli etterlyst med tidsfrister. Hvis vi ikke mottar etterspurt dokumentasjon innen frister som er satt, vil en å få avslag på søknaden med bakgrunn i manglende dokumentasjon.