Mandat for brukerutvalget

  • understøtte NAVs overordnede mål om en arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset brukernes behov
  • være fast kontaktpunkt for gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som har særlig betydning for NAV Hjelpemiddelsentrals brukere
  • være diskusjonspartner i saker som angår satsingsområder, tjenestetilbud og servicenivå
  • være rapportør på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner

Mandatet revideres hvert tredje år.

Brukerutvalget skal være representert ved:

  • Norges Blindeforbund (NBF)
  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
  • Norges Handikapforbund (NHF)
  • Norsk Forbund For Utviklingshemmede (NFU)
  • 2 representanter fra kommunene i Oppland - en fra en kommune med mer enn 10 000 innbyggere og en fra en liten kommune
  • NAV Hjelpemiddelsentral Oppland

Varighet av vervet

Representantene oppnevnes for tre år av gangen.Det er ønskelig med fast vararepresentant.Det er ingen begrensning på hvor mange perioder en representant kan ha.

Møtehyppighet og sted

Brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral Oppland møtes 2 ganger årlig kl. 1200-1400.Dersom ikke annet er bestemt, holdes møtene hos NAV Hjelpemiddelsentral Oppland, Bondelivegen 5, Gjøvik.

Innkalling og referat

Møteinnkalling skal som hovedregel sendes ut minimum tre uker før møtet finner sted.

Innspill til agenda kan sendes inn fortløpende, men senest 1 uke før møtet finner sted.Referat skrives og sendes ut umiddelbart etter møtet.

Godtgjørelse

Møte- og reisegodtgjørelse gis etter gjeldende satser i Statens personalhåndbok.

 

Gjøvik, 16. april 2018