Dersom en slik situasjon skulle oppstå med et av hjelpemiddelsentralens utlånte hjelpemidler, bes kommunen snarest ta kontakt via vår telefon for tekniske henvendelser, tlf. 21 05 10 33. Det er den som først får beskjed om hendelsen som skal fylle ut blanketten, men dersom det er ønskelig, vil vi være behjelpelig med dette.

Hjelpemiddelsentralen viser til retningslinjer for meldeplikt dersom det oppstår uhell, nesten-uhell eller svikt ved medisinsk utstyr, se mer om meldeplikt på elektromedisinsk utstyr.

I tillegg varsles telefonisk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ved hendelser med elektromedisinsk utstyr – tlf. 33412500 (vakttlf. 48212000) senest påfølgende virkedag. Sosial- og helsedirektoratet sender en kopi av meldeblanketten til DSB.

I Finnmark varsles også fylkesmannen på tlf. 78950300

Medisinsk utstyr

er alt utstyr som fra produsentens side er ment å skulle anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Alle hjelpemidler er ifølge denne definisjonen medisinsk utstyr.

Elektromedisinsk utstyr

er i denne sammenheng ethvert medisinsk utstyr inkl systemløsninger som for å fungere er avhengig av en elektrisk energikilde – jfr forskrift om medisinsk utstyr § 1-4 I.

I hjelpemiddelsammenheng er følgende kategorier hjelpemidler definert som elektromedisinske hjelpemidler:

  • elektriske rullestoler
  • elektriske senger
  • stasjonære personløftere
  • mobile personløftere
  • varmehansker/votter/sokker
  • trappeheiser
  • løfteplattformer
  • sjaktheiser

OBS! Vær oppmerksom på at det kun skal benyttes seler og seil som er av samme fabrikat som den aktuelle personløfteren. Dette har med sikkerhet å gjøre. Produsentene har ulike opphengssystemer. Dersom selene/seilene er oppfliset, ”flossy” eller CE-merkingen ikke er lesbar, skal selen/seilet kasseres og nytt skal skaffes.

Vi vil presisere at tekniske hjelpemidler faller inn under kategorien medisinsk utstyr, jfr definisjonen på meldingsblanketten.

Meldeplikten reguleres av lov 12.01.1995 nr. 6 om medisinsk utstyr §11 og av forskrift av 15.12.2005 om medisinsk utstyr §§2-11 og 2-12.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Stig-Ronny Nilsen på telefon 412 59 731, eller sende mail til nav.hjelpemiddelsentral.finnmark@nav.no.
Henvendelser kan også gjøres til avd.leder Birger Isaksen på telefon 412 27 613, eller vårt sentralbord på telefon 407 02 820.