Skolen identifiserer elevers lese- og skrivevansker, tester, kartlegger hjelpemiddelbehovet, iverksetter og evaluerer tiltak i samarbeid med PP-tjenesten.

Skrivestøtteprogrammer, både skolens programvare og de NAV Hjelpemiddelsentral gir støtte til, må prøves ut før det søkes om lån.

Hvis skolen og PP-tjenesten vurderer at det er nødvendig for eleven med hjelpemiddelsentralens skrivestøtteprogram som kompenserende hjelpemiddel i skrivearbeidet og behovet er langvarig, bistår kontaktperson ved skolen (begrunner) foresatte/verge med å skrive en søknad.

I begrunnelsen for søknaden må det fremgå hva lese- og skrivevanskene skyldes, om de er spesifikke eller skyldes noe annet. Kontaktperson ved skolen må gi en generell beskrivelse av undervisningen og hvordan hjelpemiddelet skal inngå. Det må oppgis navn på en oppfølgings- og opplæringsansvarlig ved skolen.

En og samme programvare kan være både et pedagogisk tiltak og et praktisk hjelpemiddel. Derfor er det viktig at det kommer tydelig fram i søknaden hva som er formålet med bruken.

Det er ikke lenger nødvendig å legge ved en uttalelse fra PP-tjenesten når det bare søkes om skrivestøtteprogram. Det er tilstrekkelig at det i behovsbeskrivelsen vises til testresultatet og at behovet for programvaren er avklart med og anbefalt av PP-tjenesten. Ved søknad om tilskudd til datautstyr, må det imidlertid alltid legges ved en uttalelse fra PP-tjenesten.

Her kan finne direktoratets retningslinjer iforhold til programvare.

Søknadsskjema finner du i skjemaveilederen på nav.no. Husk at skjemaet skal undertegnes av foresatt/verge.

Leverandørene har demoversjoner og prøvelisenser (i påvente av vedtak), se deres nettsteder.