Søknader som ikke er underskrevet er ikke gyldige og vil derfor ikke kunne behandles.

Der det er mer hensiktsmessig, kan det benyttes fullmaktsskjema som alternativ til underskrift av søker på søknadsskjema. Fullmakten skal da gis til den som begrunner søknaden. For søknader om elektromedisinsk utstyr, kreves det at begrunner har gjennomført og bestått godkjenningsordningen. Fullmakten skal gis den som begrunner søknaden og som er godkjent formidler.

Hvem kan underskrive søknader eller fullmakter: Hovedregel:

  • Søker selv, dersom denne er myndig (ikke umyndiggjort). Underskrift kan gjøres med påholden penn og skal i tilfelle merkes «m.p.p.», gjelder kun der det er nødvendig pga fysiske begrensninger.
  • Foreldre med foreldreansvar, for barn under 18 år.
  • Verge/hjelpeverge dersom det er opprettet. Kopi av vergebeskikkelse skal vedlegges.
  • Fullmektig.

Unntak – dersom det er forhold som gjør at vedkommende ikke kan underskrive selv

  • Nær pårørende, som ektefelle eller barn.
  • Dersom søker er innlagt på institusjon og det ikke er nær pårørende til å underskrive, godtar vi at ansatte på institusjonen underskrive på vegne av søker.
  • Underskriften må bekreftes med et stempel som viser at vedkommende er ansatt ved institusjonen. Dette gjelder kun første søknad. Er det nødvendig å søke flere hjelpemidler, kreves det at det oppnevnes verge/hjelpeverge.
  • Det skal alltid gis en begrunnelse for hvorfor søker ikke kan skrive under selv.

Fosterforeldre og samboere

  • Vi godtar søknader og klager der fosterforeldre har underskrevet på vegne av sitt fosterbarn. Formelt er det barnevernet som har overtatt omsorgen for barnet. Søknad kan også fremmes av barnevernet alene.
  • Samboerskap er en samlivsform som ikke kan likestilles med ekteskap når det gjelder underskrift. I slike tilfeller vil det alltid kreves skriftlig eller muntlig fullmakt.

Generelt om underskrift og søknader: I de tilfeller fullmaktsskjema benyttes, skal denne legges ved søknaden. På søknadsskjema skal det påføres de hjelpemidler det søkes om. De samme hjelpemidlene skal påføres fullmakten. Det vil ikke være anledning til å søke på hjelpemidler som ikke er oppført. Fullmaktsskjema vil kun kunne brukes en gang. Det vil således ikke være anledning til å benytte samme fullmakt flere ganger, ved å stryke ut og tilføre nye hjelpemidler.

Enkelte hjelpemidler krever at det i tillegg fylles ut et tilleggsskjema. Der skjemaet har et punkt om «godkjenning», må søker og huseier/styre underskrive. Fullmakten vil ikke dekke opp for søkers underskrift. Tilleggsskjemaene inneholder vilkår det er viktig at både søker og huseier er gjort kjent med. Derfor kreves det at de bekrefter det med sin signatur.