Hørselssentralen v/Sørlandet sykehus HF, PPT og Statped er nødvendige støttespillere ved tilrettelegging for hørselshemmede elever. Disse etatene vil også kunne hjelpe med opplysninger til selve søknaden om hjelpemidler. Se også www.kunnskapsbanken.net  for mer informasjon om  hørselshemmede barn og unges behov for tilrettelegging i barnehage og skole.  

Akustikk

Akustikken i undervisningsrom som tilrettelegges med hørselstekniske hjelpemidler må tilfredsstille gjeldende krav. Skolen er ansvarlig for å bestille slik måling og for at anbefalte tiltak gjennomføres.

Kontakt: Hørselssentralen SSHF v/Geir Blesvik, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand

Tekniske hjelpemidler

Valg av tekniske hjelpemidler er avhengig av flere faktorer, som for eksempel art og grad av hørselstap, type høreapparat, elevens alder og funksjonsnivå og undervisningssituasjon. 

Dagens situasjon og behov for tiltak, må beskrives i søknaden. Hvilke hjelpemidler som er hensiktsmessige vurderes individuelt.  Det må fremkomme hvor mange elever det er i klassen, og med mindre annet beskrives spesielt vil det bli innvilget 1 mikrofon per 2 elever. Fastmonterte hjelpemidler blir montert i hovedklasserommet. Bærbare løsninger til bruk i andre klasserom bør ofte vurderes i tillegg. Vær obs på akustikken også i disse rommene. Noen trenger også hjelpemidler når klassen er på ekskursjon. 

Liste over aktuelle hjelpemidler finner du under relatert informasjon på denne siden. Rådgiver på NAV Hjelpemiddelsentralen kan bistå barnehage/skole ved utfylling av søknad.   

Søknad om hjelpemidler til bruk i barnehage og skole Skjema NAV 10-07.03 hørsel

 • Ha postnr. og fødselsnr. (11 siffer) på eleven klar for å kunne hente ut skjema fra nav.no
 • Førstesiden printes ut og legges sammen med søknaden. Her er strekkode som identifiserer eleven og rett adresse for innsending til nav. 
 •  Alle felt i søknaden fylles ut.
  • Punkt 5: Beskrivelse av elevens behov og det pedagogiske opplegget
  • Punkt 7 og 8: Det er viktig at de som settes opp her, er personer som kjenner saken og som kan svare på spørsmål fra NAV Hjelpemiddelsentralen. 
  • Foresatte signerer
  • Skjemaet Kartleggingsskjema hørselstekniske skolehjelpemidler, som du finner under relatert informasjon på denne siden,  skal alltid være vedlagt søknaden om hjelpemidler.

Montering av hjelpemidler

Når søknaden om hjelpemidler er innvilget, vil tekniker fra Hjelpemiddelsentralen ta kontakt med skolen eller aktuell vaktmester for å avtale tid for montering. Teknisk ansvarlig ved den nye barnehagen/skolen må være tilstede ved monteringen slik at vedkommende deretter kan flytte hjelpemidlene ved behov.

Flytting av hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentralen sender årlig ut skjema for flyttemelding. Alle skoler skal sende inn dette. 

 • Nymontering eller flytting til ny barnehage/skole: NAV Hjelpemiddelsentralen har ansvar for å flytte.  
 • Intern flytting: Barnehage, grunnskole og videregående skole har ansvar for dette.Vaktmester/teknisk personell kan delta på kurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentralen.